избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
31.05.2016 Проект на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).
ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

със закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), обнародван в ДВ 27/25.03.2014 г., бе приета общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване (КАО) от администрациите в Република България / в т.ч. и от общините/. В тази връзка в Общинска администрация – Бяла протече първият етап на организационна и техническа подготовката за въвеждане на КАО, състоящ се в преглед на предоставяните административни услуги, привеждането на техните наименования и нормативно основание в пълно съответствие с изискванията на актуалния списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) и анализ на документите, които заявителят на услугата следва да представи за нейното предоставяне. От 11.01.2016г. започна попълването на горните в модул Регистър на услугите (СУНАУ), който е неразделна част от новата Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Вписването в регистъра се извършва от служители определени със заповед на Кмета на Община Бяла. След вписването на предоставяните административни услуги, същите получават уникални номера съгласно номенклатурата на Регистър на услугите и се групират според областта на функционална компетентност, както следва :
- Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - ОБА1
- Административно-технически услуги - Общинска собственост - ОБА2
- Административно-технически услуги - Устройство на територията - ОБА3
- Правни и административно-технически услуги – ОБА4
- Административни услуги - "Контрол по строителството" – ОБА5
- Административни услуги - "Кадастър"– ОБА6
- Административни услуги - "Реклама"– ОБА7
- Административни услуги - "Селско стопанство и екология" – ОБА8
- Административни услуги - “Зелена система”– ОБА9
- Административни услуги - „Земеползване”– ОБА10
- Административни услуги - „Търговия, туризъм, транспорт”– ОБА11
- Административни услуги - „Транспорт” – ОБА12
- Административни услуги - „Местни данъци и такси” – ОБА13
- Административни услуги - „Социални дейности и УЧР” – ОБА14
- Административни услуги - Нотариална дейност – ОБА15
- Административни услуги – ДОИ – ОБА16

При въвеждането в Регистър на услугите (СУНАУ) на административни услуги предоставяни от Общинска администрация – Бяла, се установи несъответствие между наименованията на услугите вписани в „ Таблицата на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, които са приети с решения на Общински съвет – Бяла с тези по списъка на унифицираните наименования на административните услуги.
Предвид горното е изготвен проект на нова „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) приложение неразделна част към настоящия доклад, която да бъде предложена за приемане от Общински съвет – Бяла.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8 от ЗМДТ, предлагам проект за решение на Общински съвет – гр.Бяла, с което да бъде приета нова „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразена със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), а именно :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, съобразен със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) съгласно приложението неразделна част към настоящия доклад.

Приложение :

1. „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ – 20 бр.листиС уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация