Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 24°  /  мин. C° 13°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
11.08.2016 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС №864 от 20.08.2010г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 380 / 11.08.2016г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 17 – 74 / 28.07.2016г. на ОбС гр. Бяла
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС №864 от 20.08.2010г., находяща се в местност „Ксахандаки“, землище на гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна представляващ : ПИ № 07598.46.75 по Кадастралната карта на гр. Бяла, с площ от 3 715 кв.м, начин на трайно предназначение : земеделска територия, начин на трайно ползване : нива, VІ – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартовата годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 55.73 / петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/ лева с ДДС. Търгът да се проведе на 20.09.2016г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 5.57 / пет лева и петдесет и седем стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 19.09.2016г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 19.09.2016г. 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация