избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
02.09.2016 Проект за изменение и допълнение на глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г.
ОТНОСНО : Проект за изменение и допълнение на глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org

ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С приемането на новия Закон за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.) в съответствие с директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014г., от обхвата на закона са изключени „ финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност; Заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти“. В тази връзка е изразено официално становище от Министерство на финансите и Агенцията за обществени поръчки , съгласно което Общините не следва да прилагат ЗОП при избор на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа.
Промените в Закон за обществените поръчки налагат разработване на местни правила и процедури за избор на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа, които да бъдат заложени в Наредба на Община Бяла по чл.15, ал.3 от Закона за Общинския дълг. Към настоящия момент този ред е предвиден в глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г., където в чл.19 е предвидено „ Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки и утвърдените Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в община Бяла, област Варна.“ Този ред е в противоречие с новия Закон за обществените поръчки.
Предвид гореизложеното, е необходимо да се внесат съответните промени в Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г., като се предвиди нов ред за избор на финансова институция и финансов посредник.


ЦЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ДОПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА.

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г. са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с разпоредбите на Закона за общинския дълг, Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки; спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.

За прилагане на измененията в Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, не е необходимо разходването на бюджетни средства.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.
• Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
• Законосъобразност при цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Бяла;
• Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
• Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.


АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Предлаганите промени в Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


МОТИВИ.

1. Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 13, ал.1, т. 9 от Закона за обществените поръчки и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс.

2. Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Бяла в съответствие със Закона за обществените поръчки с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата и Закона.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 13, ал.1, т. 9 от Закона за обществените поръчки, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение и допълнение на глава пета от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 27 – 164 по протокол № 27 от 20.12.2012 г., относно създаването на нов ред за избор на финансова институция и финансов посредник, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 13, ал.1, т. 9 от Закона за обществените поръчки и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, както следва:

В чл. 19 думите „по реда на Закона за обществените поръчки и утвърдените Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в община Бяла, област Варна ” се заменят с „ по предвидения за това ред в „Приложение № 1“ неразделна част от настоящата наредба ”

Приложение :

1. Приложение №1 към чл.19 от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация