избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
14.10.2016 Проект за изменение на чл. 41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год.
ОТНОСНО : Проект за изменение на чл. 41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org


ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства.
Местната власт като цяло има също така редица отговорности и задължения, в т.ч.:
- Развитие на територията като среда за живота на човека;
- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление, електронни и други комуникации;
- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);
- Грижи за хората от третата възраст;
- Грижи за хората в неравностойно положение;
- Осигуряване на устойчива градска среда и други.
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс.
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения /като се включи и инфлацията/.
Местните данъци по своя характер представляват имуществени данъци.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Тези правомощия позволяват на общините да направят сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети. Един от местните данъци е данък върху превозните средства. Съгласно разпоредбата на чл.55 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на данъка в следните граници :
- за леки автомобили
1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.
за мотопеди
от 10 до 30 лв.
за мотоциклети
1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;
6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

С решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г. за леките автомобили размера на данъка е определен съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1.23 лв. за 1 kW;

Съгласно същото решение данъкът за мотопеди е в размер 10 лв. , а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 12 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.

6. над 750 куб. см – 100 лв.Гореописания данък е най-ниския в областта като цяло и не е променян от приемането му през 2008г. Считам , че следва да бъде направено справедливо и реално увеличение , както следва :
- за леки автомобили
1. до 37 kW включително - 0,44 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0,52 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - 0,70 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - 1,43 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - от 1,60 лв. за 1 kW.
за мотопеди
от 12 лв.
за мотоциклети
1. до 125 куб. см включително - 15.60 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително – 32.50 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително – 45.50 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително - 65 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително – 97.50 лв.;
6. над 750 куб. см - от 130 лв.

Предлаганото увеличение ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Бяла, които са естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти, финансирани по оперативните програми и средства от Европейския съюз. По изложените съображения за увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на общинския бюджет и общинския план за развитие, смятам, че промяна на размера на данъка е наложителна.
Предлаганите промени в чл.41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Те целят увеличаване на приходите в общинския бюджет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2, чл.55 ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на чл.41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, относно размера на данъка върху превозните средства, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 1, ал.2 и чл.55, ал.1 и ал.3 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на за изменение на чл. 41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год., а именно:

В чл. 41 от раздел ІV „Данък върху превозните средства ” се правят следните изменения:
Нов текст на ал. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително - 0,44 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0,52 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - 0,70 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - 1,43 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - от 1,60 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
Нов текст на ал. (3) Данъкът за мотопеди е в размер 12 лв. , а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително - 15.60 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително – 32.50 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително – 45.50 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително - 65 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително – 97.50 лв.;
6. над 750 куб. см - от 130 лв.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация