избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
18.10.2016 Проект за изменение на чл. 58, ал.2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год.
ДОКЛАД
ОТ
АНАСТАС КОСТОВ ТРЕНДАФИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства.
Местната власт като цяло има също така редица отговорности и задължения, в т.ч.:
- Развитие на територията като среда за живота на човека;
- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление, електронни и други комуникации;
- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);
- Грижи за хората от третата възраст;
- Грижи за хората в неравностойно положение;
- Осигуряване на устойчива градска среда и други.
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс.
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения /като се включи и инфлацията/.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Тези правомощия позволяват на общините да направят сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети. Един от местните данъци е туристическия данък. Съгласно разпоредбата на чл.61с, ал.1 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване.
С решение на Общински съвет Бяла № 5 - 23 по протокол № 5 от 15.12.2011 г. е определен размера на туристическия данък за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на Община Бяла Област Варна , както следва:

1. категория 1 звезда - 0,20 лв за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,30 лв за нощувка;
3. категория 3 звезди - 0,80 лв за нощувка.
4. категория 4 звезди - 0,90 лв. за нощувка
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка


Гореописания данък е най-ниския в областта като цяло и не е променян от приемането му през 2011г. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия заложени в Програмата за развитие на туризма на територията на Община Бяла, в съответствие с тези по чл.11, ал.2 от Закона за туризма, а именно за :
- изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
- изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
- изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
- организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
- провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
- реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
- взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
- подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
Считам , че следва да бъде направено справедливо и реално увеличение , както следва :
1. Места за настаняване клас А и клас Б с категория
„една звезда” - 0,40 лв
2. Места за настаняване клас А и клас Б с категория
„две здвезди „ - 0,40 лв.
3. Места за настаняване клас А и клас Б с категория
„три звезди „ - 0,80 лв.
4.Места за настаняване клас А с катерогия
„четири звезди” - 0,90 лв
5.Места за настаняване клас А с катеория
„пет звезди „ - 1,00 лв.
Предлаганото увеличение ще разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Бяла, които са естествена основа за осъществяване на мероприятия заложени в Програмата за развитие на туризма на територията на Община Бяла. По изложените съображения за увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на общинския бюджет и мероприятия по чл.11, ал.2 от Закона за туризма заложени в Програмата за развитие на туризма на територията на Община Бяла, смятам, че промяна на размера на данъка е наложителна.
Предлаганите промени в чл.58, ал.2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Бяла, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Те целят увеличаване на приходите в общинския бюджет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2, чл.61с, ал.1 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , предлагам следния проект за изменение на чл.58, ал.2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, относно размера на туристическия данък, а именно:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 1, ал.2 и чл.61с, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на за изменение на чл. 58, ал.2 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 9-91 по протокол № 9 от 28.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Бяла № 21-106 по протокол № 21 от 29.09.2016 год., а именно:

В чл. 58 от раздел VІ „Туристически данък ” се правят следните изменения:
Нов текст на ал. (2) Размерът на туристическият данък за всяка нощувка в местата за настаняване на територията на Община Бяла е както следва :

1. Места за настаняване клас А и клас Б с категория
„една звезда” - 0,40 лв
2. Места за настаняване клас А и клас Б с категория
„две здвезди „ - 0,40 лв.
3. Места за настаняване клас А и клас Б с категория
„три звезди „ - 0,80 лв.
4.Места за настаняване клас А с катерогия
„четири звезди” - 0,90 лв
5.Места за настаняване клас А с катеория
„пет звезди „ - 1,00 лв.

Забележка : Измененията на туристическият данък , влизат в сила считано
от 1.01.2017г.КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация