избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
26.10.2016 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1371 от 18.08.2016г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.305.1043 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 11 231.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров №24, Област Варна, трайно предназначение на територията : урбанизирана, ведно с разположените в него сгради, както следва: сграда с идентификатор 07598.305.1043.1 със застроена площ от 569 кв.м , брои етажи : три, сграда с идентификатор 07598.305.1043.4 със застроена площ от 296 кв.м , брои етажи : два, сграда с идентификатор 07598.305.1043.5 със застроена площ от 13 кв.м , брои етажи : един и сграда с идентификатор 07598.305.1043.6 със застроена площ от 421 кв.м , брои етажи : три.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 493 / 26.10.2016г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 22 – 115 / 13.10.2016г. на ОбС - гр. Бяла
,
ОБЯВЯВА:
,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1371 от 18.08.2016г., вписан в книгите за вписвания на 19.08.2016г., том LIV, № 81, вх.регистър 20619, дело 11499/2016, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.305.1043 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 11 231.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Атанас Александров №24, Област Варна при граници и съседи: ПИ № 07598.305.1044, ПИ № 07598.305.1034, ПИ № 07598.305.442, ПИ № 07598.305.1045, ПИ № 07598.305.439 и ПИ № 07598.304.99 трайно предназначение на територията : урбанизирана, ведно с разположените в него сгради, както следва: сграда с идентификатор 07598.305.1043.1 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна със застроена площ от 569 кв.м , брои етажи : три, сграда с идентификатор 07598.305.1043.4 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна със застроена площ от 296 кв.м , брои етажи : два, сграда с идентификатор 07598.305.1043.5 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна със застроена площ от 13 кв.м , брои етажи : един и сграда с идентификатор 07598.305.1043.6 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД – 14 – 03 – 1084 / 18.08.2010г. на Началника на СГКК - Варна със застроена площ от 421 кв.м , брои етажи : три, при начална тръжна цена от 728 780.00 / седемстотин двадесет и осем хиляди седемстотин и осемдесет / лева с ДДС. Търгът да се проведе на 30.11.2016г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от начална тръжна цена или сумата от 72 878.00 / седемдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и осем/лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126. Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 29.11.2016 г. от офис №2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29, срещу платени 250.00 /двеста и петдесет /лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море" и в-к."Труд". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 29.11.2016г. 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация