избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
09.12.2016 Покана към заинтересованите лица на основание чл. 19 от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна и Решение № 10 – 41 от 24.03.2016г. на Общински съвет гр. Бяла, изменено с Решение № 22 - 116 от 13.10.2016 г. за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг, Община Бяла, Област Варна
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПОКАНА

за предоставяне на оферта за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 19 от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна и Решение № 10 – 41 от 24.03.2016г. на Общински съвет гр. Бяла, изменено с Решение № 22 - 116 от 13.10.2016 г. за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг, Община Бяла, Област Варна , Ви кани да подадете оферта за участие в процедура за „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг“ при следните условия:

Общи изисквания за участие
В процедурата могат и имат право да участват, местни и/или чуждестранни банки, получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България. Също така и чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава са оторизирани да извършват дейност на банки и за които е допустимо да предоставят кредит в България. Финансови институции или фондове и други лица, които по силата на действащото законодателство имат право да предоставят кредити и които отговарят на условията, посочени в поканата за участие.
В процедурата не може да участва лице, което:
1. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
2. е в процедура ликвидация;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен в размер по-голям от 1(Едно) на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
Информация за участие
1. Вид на дълга – Дългосрочен банков кредит с цел рефинансиране на съществуващ дълг.
2. Максимален размер на кредита - 505 000,00 (Петстотин и пет хиляди) лева
3. Предназначение на кредита – Погасяване на останалата неиздължена част от кредита между Община Бяла и „Банка ДСК“ ЕАД от 2008г. в размер към 30.11.2016г.- 328 930,00 (Триста двадесет и осем хиляди деветстотин и тридесет) лева, чрез поемане на нов дългосрочен дълг. Разликата ще се ползва за частично плащане по кредита между Община Бяла и „Банка ДСК“ ЕАД от 2012г. с остатъчен размер към 30.11.2016г.- 908 869,90 (Деветстотин и осем хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки) лева.
4. Валута на кредита – български лева (BGN);
5. Срок на кредита – 10 (Десет) години (120 месеца)
6. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи собствени приходи на Община Бяла, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1, от Закон за публичните финанси - собствени приходи и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

7. Максимален лихвен процент – Фиксирана годишна лихва за целия период на кредита в размер не по-голям от 6.5%
8. Начин на определяне и плащане на погасителните вноски – Равни месечни вноски по главницата, платими до 25 число на всеки следващ месец и лихва върху неиздължената част.
9. Такса за разрешаване, обслуж¬ва¬не и управление на кредита – Еднократна такса при сключване на договора в размер не повече от 1.5% от размера на кредита.
10. Усвояване на кредита – в едноседмичен срок от сключването на договор.
11. Наказателна добавка при просрочие – До 2% годишно, върху сумата в просрочие, за времето на забавянето, без капитализиране на просрочените лихви. Лихвеният процент при просрочие се определя като към лихвения процент на кредита се добавя процента на просрочие.
12. Източници за обслужване на дълга - настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната сметка на община Бяла от собствени приходи по чл.45, ал.1,т.1, б.”а” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за публичните финанси.
13. Допълнителни задължителни изисквания
13.1. Възможност за предсрочно погасяване – изцяло или на части, без наказателни санкции с едностранно тримесечно предизвестие от страна на кредитополучателя в рамките на регламентирания от Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг.
13.2. Възможност за разработване на актуализиран погасителен план с намаляване на вноската по главницата и привеждане на общите погасителни вноски до законово регламентираните, ако погасителни вноски през някои от годините в срока на кредита надвишават максимално разрешения общински дълг.
13.3. Банките не могат да налагат други такси и изисквания за кредита – такса ангажимент, застраховки, допълнителни комисионни, задължително прехвърляне на банкови сметки и др.
14. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Участниците в настоящата процедура са длъжни да приложат към своята оферта, валиден лиценз за извършване на банкова дейност издаден от Българска народна банка. Участници, които са регистрирани в чужбина представят съответните разрешения и/или регистрация за извършване на дейност като банка и/или инвестиционен посредник, съгласно законите на държавата по регистрация на участника.

15. Срок на валидност на офертата: 60 (Шестдесет) календарни дни.
В офертата си всеки участник посочва срок на валидност на офертата, който не може да е по-малък от посочения.

16. Критерий за оценка на офертите – Оценката на офертите ще се извърши съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта - най-ниска цена“. Предлаганата от участника обща цена се формира като сбор от предложените от участника цени по всички компоненти посочени по-долу, които имат определена тежест при оценката.
Предложен лихвен процент за кредита – тежест 90
Предложени такси за разрешаване, обслужване и управление на кредита - тежест 5
Предложена надбавка в процент за просрочие - тежест 5
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
Предлаганата от участника обща цена се формира като сбор от предложените от участника цени по всички компоненти посочени по-долу, които имат определена тежест при оценката.
На първо място се класира участникът получил най- голям брой точки по формулите както следва:

1. Финансов показател Ф1 - Предложен лихвен процент за кредита с максимален брой точки 90,

2. Финансов показател Ф2 - Предложени такси за разрешаване, обслужване и управление на кредита с максимален брой точки 5

3. Финансов показател Ф3 - Предложена надбавка в процент за просрочие с максимален брой точки 5

Формули и начин за изчисляване на оценките по отделните подпоказатели:

Оценката на показателя Ф1 се извършва по формулата Ф1 = Ф1min / Ф1i x 90, където:
Ф1min – най-ниският, предложен лихвен процент от участник в процедурата.
Ф1i – лихвеният процент, предложен от оценявания участник.
90 – тегловен коефициент.

Оценката на показателя Ф2 се извършва по формулата Ф2 = Ф2min / Ф2i x 10, където:
Ф2min – най-ниските, предложени такси за разрешаване, обслужване и управление на кредита от участник в процедурата.
Ф2i – предложените такси за разрешаване, обслужване и управление на кредита от оценявания участник
5 – тегловен коефициент.

Оценката на показателя Ф3 се извършва по формулата Ф3 = Ф3min / Ф3i x 5, където:
Ф3min – най-ниската предложена надбавка в процент за просрочие от участник в процедурата
Ф3i – предложената надбавка в процент за просрочие от оценявания участник
5 – тегловен коефициент.


Забележка: За финансови показатели Ф2 и Ф3 се прилага следното правило:
Ако има предложение със стойност 0, то получава максималния за показателя брой точки, предложението с най-висока стойност получава 1 точка, а средното (между 0 и най-високото) по стойност предложение се оценява по формулата:
(Пмакс – Пср)/Пмакс х Ткоеф
където:
Пмакс – предложението по показателя с най-висока стойност;
Пср – средното по стойност между нулевото и най-високото предложение по показателя;
Ткоеф – тегловния коефициент за показателя.
При повече от едно нулево предложение по показател, всяко такова получава максималния за показателя брой точки.


Комплексна оценка (К) – максимален брой точки – 100
Комплексната оценка за всяка оферта ще се изчислява по формулата:

К = Ф1 + Ф2 + Ф3

Забележка: Окръгляването ще се извършва до втория знак след десетичната запетая.

Офертите трябва да се представят най – късно до 28.12.2016г., 17:00 часа в деловодството на община Бяла, адрес: град Бяла, област Варна, ул. „Андрей Премянов“ № 29.
Дата и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 29.12.2016г. в 13:00 часа в Заседателната зала, находяща се на втория етаж в сградата на общинска администрация, адрес: град Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29.
На отварянето могат да присъстват представители на участниците.
За контакти: Община Бяла, Област Варна, адрес: град Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29, тел./факс: 05143/2379, e-mail: byla_mayor@abv.bg, лице за контакт: Пенка Кърчокова – Директор на дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство“
Важно:
Отчетите за касовото изпълнение на бюджета на Община Бяла за съответните години са публикувани на следния интернет адрес: http://www.byala.org/scripts/budget/
Сканирани копия на Баланса на Община Бяла за 2013г., 2014 г. и 2015г. и Решение на Общински съвет гр. Бяла за поемане на дълг са публикувани на следния интернет адрес: http://www.byala.org/scripts/obyavi/


Приложение:
1. Решение на Общински съвет гр. Бяла за поемане на дълг.

С уважение,

АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ: ...........................
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА


Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация