избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
03.02.2017 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1175 от 12.09.2013г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
На основание Заповед РД 07 00 57 / 03.02.2017г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 23 – 125 / 17.11.2016г. на ОбС гр. Бяла
,
ОБЯВЯВА:
,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 1175 от 12.09.2013г., вписан в книгите за вписвания на 18.09.2013г., том LVI, № 52, вх. Регистър 21199, дело 11636/2013, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12.6 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, изменена със Заповед № КД 14 – 03 - 2870 / 08.11.2013г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 15.00 кв.м., предназначение : за търговска дейност, находящ се на вторият етаж в сграда с идентификатор № 07598.303.1001.12 с административен адрес : гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” № 14 за срок от 3 /три/ години, при стартовата месечна наемна цена определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 101.25 / сто и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева с ДДС .
Търгът да се проведе на 24.02.2017г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 121.50 / сто двадесет и един лева и петдесет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126. Оглед на имота ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 23.02.2017 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла . Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 23.02.2017г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Черно море". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 23.02.2017г. 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация