#   Околна среда
Съобщение с информация за издаване на Разрешително за ползване на воден обект, необходимо за изграждане на обект: „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“ и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване, Първи етап: гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване, Втори етап „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди, с възложител Община Бяла
публикувано на: 27.01.2023 г.

Протокол от проведено на 21.09.2022 г. общо събрание на членовете на Регионално сдружение на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за вземане на решение относно възможносттза кандидатстване по мярката „Изграждане, разширение и/или изграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“.

Протокол от проведено на 23.01.2023 г. общо събрание на членовете на Регионално сдружение на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, във връзка с актуализирани Приоритети за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в сектор „Управление на отпадъците“ - възможност за кандидатстване пред ПУДООС за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци.

График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла
име тип KB
Месец декември 2023 г. 911.41
Месец ноември 2023 г. 1130.34
Месец октомври 2023 г. 901.65
Месец септември 2023 г. 1154.82
Месец август 2023 г. 1471.3
Месец юли 2023 г. 1143.78
Месец юни 2023 г. 655.67
Месец май 2023 г. 516.73
Месец април 2023 г. 548.35
Месец март 2023 г. 582.51
Месец февруари 2023 г. 1011.4
Месец януари 2023 г. 986.03
Месец декември 2022 г. 360.34
Месец ноември 2022 г. 911.79
Месец октомври 2022 г. 849.22
Месец септември 2022 г. 1124.08
Месец август 2022 г. 1379.13
Месец юли 2022 г. 1288.23
Месец юни 2022 г. 962.81
Месец май 2022 г. 903.17
Месец април 2022 г. 817.34
Месец март 2022 г. 181.7
Месец февруари 2022 г. 180.85
Месец януари 2022 г. 181.44

График за извозване на контейнери за разделно събиране на отпадъци
име тип KB
Месец декември 2023 г. 647.03
Месец ноември 2023 г. 648.47
Месец октомври 2023 г. 662.91
Месец септември 2023 г. 662.96
Месец август 2023 г. 664.57
Месец юли 2023 г. 663.35
Месец юни 2023 г. 663.27
Месец май 2023 г. 662.96
Месец април 2023 г. 663.52
Месец март 2023 г. 662.96
Месец февруари 2023 г. 663.95
Месец януари 2023 г. 664.17
Месец декември 2022 г. 647
Месец ноември 2022 г. 646.7

Обобщена справка на СПУП
Обобщена справка на Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Парцеларен план на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“
публикувано на: 24.11.2021 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Решение № ЕО-4/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Парцеларен план на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“
публикувано на: 20.10.2021 г.

Уведомления за инвестиционно предложение
Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович
публикувано на: 21.02.2019 г.

Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла.
публикувано на: 21.02.2019 г.

Отглеждане на 51 бр. зайкини-майки на площ от 400 кв.м в животновъден обект, с Възложител Илия Щерев Янев, гр. Бяла
публикувано на: 17.10.2019 г.

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна
публикувано на: 07.11.2019 г.

Реконструкция на ВЛ 100 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
публикувано на: 11.02.2022 г.

„Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)” в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване” по КККР на гр. Бяла, с възложител „Артебяла” ЕООД
публикувано на: 25.02.2022 г.

„Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала” в поземлен имот № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „КОЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бяла
публикувано на: 25.02.2022 г.

„Изграждане на мандра за преработка на овче мляко до 250 литра на ден от собствена ферма” в ПИ 003052, с площ 5.963 дка, производствен терен, местност „Читак/чаири/копчал”, землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: В. Харизанов, гр. Обзор
публикувано на: 15.03.2022 г.

„Изграждане на „Автогара", в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла, с възложител: Община Бяла
публикувано на: 01.04.2022 г.

„Разширен идеен проект за автомагистрала „Черно море“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“
публикувано на: 20.04.2022 г.

Изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти", в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО "Чайка", гр. Бяла (ПИ с идентификатор 07598.847.27 по КККР на гр. Бяла), с възложител „САУЛЕ“ ООД
публикувано на: 10.08.2022 г.

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 1MW” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 07598.301.331, 07598.30.332, урбанизирана територия, с обща площ 8876 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, с цел обособяването на нов УПИ LIХ-331,332 „за фотоволтаична електроцентрала до 1MW”, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „ПРОНАС” ЕООД
публикувано на: 25.08.2022 г.

Допълнителна информация към инвестиционно предложение за: „Разширен идеен проект за автомагистрала „Черно море“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“
публикувано на: 30.08.2022 г.

„Изграждане на нов комплекс за сезонно и целогодишно обитаване от 16 бр. жилищни сгради, паркинг и трафопост” в ПИ 65259.501.70, урбанизирана територия, с площ 5756 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 т)”, с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, с възложители Асен Паскалев и „АВАТАР ТУР“ ООД
публикувано на: 06.10.2022 г.

„Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“ и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване, Първи етап: гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване; Втори етап „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди, с възложител: Община Бяла
публикувано на: 14.11.2022 г.

Промяна на предназначението на имот в имот за неземеделски нужди за изграждане на „Жилищни сгради”, в УПИ XIII—13, в кв. 224 по ПУП на зона за вилен и курортен отдих „Чайка”, гр. Бяла, община Бяла, област Варна, идентичен с ПИ № 07598.224.29 по КККР на гр. Бяла, област Варна, с възложител: „ФЕДОРИНА“ ЕООД
публикувано на: 31.10.2023 г.

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения
Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. изх. № 08-01-9885/А1/ от 01.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. № 08-01-9889/А1/ от 06.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Изграждане на „Жилищна сграда, апартаментен тип“, басейн и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.72 по КК на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 25.10.2019 г.

Изграждане на „Жилищни сгради, в УПИ ХIV – 20, идентичен с ПИ с идентиф. 07598.115.142, кв.4 по ПУП на зона за отдих "Луна" гр. Бяла, община Бяла, област Варна
публикувано на: 28.10.2019 г.

"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 21.11.2019 г.

Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VIII – 134, в кв. 4 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна за изграждане на „Жилищна сграда - апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.73 по КК на гр. Бяла, област Варна.
публикувано на: 15.04.2020 г.

Изграждане на "Търговски комплекс" в ПИ 07598.301.4, включен в УПИ I, в кв. 28 по плана на гр. Бяла, община Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 23.07.2020 г.

Изграждане на общо "Пет жилищни сгради", "Две жилищни сгради" в УПИ VI-118020 и "Три жилищни сгради" в УПИ VII-118019, в кв. 364 по плана на жилищна зона "Бяла река", гр. Бяла, община Бяла, област Варна, първият идентичен с ПИ 07598.118.72, вторият идентичен с ПИ 07598.118.67 по КК на гр. Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 30.07.2020 г.

Допълнена информация по приложение №2, съгл. чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на ИП: Подробен устройствен план – план за план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ I – 19, в кв. 5 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна за изграждане на „Смесена сграда, с обособени ресторант, магазини и жилищна част - апартаментен тип“, идентичен с ПИ № 07598.115.76 по КК на гр. Бяла, област Варна.
публикувано на: 28.10.2020 г.

Изграждане на общо "Пет жилищни сгради", "Три жилищни сгради" в УПИ XXII-118018 и "Две жилищни сгради" в УПИ XXIII-118018, в кв. 364 по плана на жилищна зона "Бяла река", гр. Бяла, община Бяла, област Варна, първият идентичен с ПИ 07598.118.82, вторият идентичен с ПИ 07598.118.83 по КК на гр. Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 29.10.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от СТАНКА ГЕОРГИЕВА за обект: Изграждане на Ваканционно еко селище за отдих, в УПИ XII - 25005, кв. 25, по плана на ЗВКО "Самотино", с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна. Постройките, които ще се реализират се предвижда да бъдат преместваеми, съгласно Чл. 56 от ЗУТ и §5 от ДР, т. 80 на ЗУТ, както и Чл. 27 и Чл. 28 от НАРЕДБА № 7
публикувано на: 26.02.2021 г.

Обособяване и изграждане на площадка за строителни и зелени отпадъци в УПИ III - 182016 в кв. 365 по плана на ЗВКО "Стоян Куру", гр. Бяла, област Варна - които ще се формират на територията на община Бяла - съгласно приложената скица - и акт за Общинска собственост, и е свързано с изменение на ПУП - ПРЗ в обхвата на УПИ III - 182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 11.03.2021 г.

Изграждане на „Траурна зала“, в УПИ I – 131, в кв. 365 по ПУП на зона за вилен и курортен отдих „Стоян куру“ гр. Бяла, община Бяла, област Варна, идентичен с ПИ № 07598.365.1 по КККР на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 03.08.2021 г.

Изграждане на десет броя сгради тип „бунгало", сглобяеми конструкции на един етаж и два броя навеси в УПИ XIII — 35,37 в кв. 4, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.115.69, с площ 3206 кв.м по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Варна
публикувано на: 19.01.2022 г.

„Изграждане на ваканционно селище в УПИ XXV-1118. кв. 137, гр. Бяла, обл. Варна“
публикувано на: 28.02.2022 г.

„Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала” в поземлен имот № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „КОЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бяла
публикувано на: 10.03.2022 г.

„Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)” в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване” по КККР на гр. Бяла, с възложител „Артебяла” ЕООД
публикувано на: 30.03.2022 г.

„Изграждане на мандра за преработка на овче мляко до 250 литра на ден от собствена ферма в ПИ 003052, с площ 5.963 дка, производствен терен, местност „Читак/чаири/копчал”, землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: В. Харизанов, гр. Обзор
публикувано на: 30.05.2022 г.

„Изграждане на „Многофункционален физкултурен салон“, в УПИ XVII – 184,185,186, в кв. 47, с площ 8958 кв.м. НТП „Ниско застрояване гр. Бяла, община Бяла, област Варна, с Възложител: Кмет на Община Бяла
публикувано на: 13.06.2022 г.

Изграждане на „Автогара", в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла, с възложител: Община Бяла
публикувано на: 23.06.2022 г.

Изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти", в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО "Чайка", гр. Бяла (ПИ с идентификатор 07598.847.27 по КККР на гр. Бяла), с възложител „САУЛЕ“ ООД
публикувано на: 21.09.2022 г.

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 1MW” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 07598.301.331, 07598.30.332, урбанизирана територия, с обща площ 8876 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, с цел обособяването на нов УПИ LIХ-331,332 „за фотоволтаична електроцентрала до 1MW”, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „ПРОНАС” ЕООД
публикувано на: 18.10.2022 г.

„Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“ и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване, Първи етап: гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване; Втори етап „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди, с възложител: Община Бяла
публикувано на: 22.11.2022 г.

„Изграждане на нов комплекс за сезонно и целогодишно обитаване от 16 бр. жилищни сгради, паркинг и трафопост” в ПИ 65259.501.70, урбанизирана територия, с площ 5756 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 т)”, с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, с възложители Асен Паскалев и „АВАТАР ТУР“ ООД
публикувано на: 22.11.2022 г.

Промяна на предназначението на имот в имот за неземеделски нужди за изграждане на „Жилищни сгради”, в УПИ XIII—13, в кв. 224 по ПУП на зона за вилен и курортен отдих „Чайка”, гр. Бяла, община Бяла, област Варна, идентичен с ПИ № 07598.224.29 по КККР на гр. Бяла, област Варна, с възложител: „ФЕДОРИНА“ ЕООД
публикувано на: 02.11.2023 г.

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация