#   Околна среда
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец юли 2022 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец юни 2022 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец май 2022 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец април 2022 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец март 2022 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец февруари 2022 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец януари 2022 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец декември 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец ноември 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец октомври 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец септември 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец август 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец юли 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец юни 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец май 2021 г.
График за обслужване на съдовете за смет в община Бяла - месец април 2021 г.
Обобщена справка на СПУП
Обобщена справка на Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Парцеларен план на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“
публикувано на: 24.11.2021 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Решение № ЕО-4/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Парцеларен план на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект „Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“
публикувано на: 20.10.2021 г.

Уведомления за инвестиционно предложение
Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович
публикувано на: 21.02.2019 г.

Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла.
публикувано на: 21.02.2019 г.

Отглеждане на 51 бр. зайкини-майки на площ от 400 кв.м в животновъден обект, с Възложител Илия Щерев Янев, гр. Бяла
публикувано на: 17.10.2019 г.

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна
публикувано на: 07.11.2019 г.

Реконструкция на ВЛ 100 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
публикувано на: 11.02.2022 г.

„Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)” в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване” по КККР на гр. Бяла, с възложител „Артебяла” ЕООД
публикувано на: 25.02.2022 г.

„Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала” в поземлен имот № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „КОЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бяла
публикувано на: 25.02.2022 г.

„Изграждане на мандра за преработка на овче мляко до 250 литра на ден от собствена ферма” в ПИ 003052, с площ 5.963 дка, производствен терен, местност „Читак/чаири/копчал”, землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: В. Харизанов, гр. Обзор
публикувано на: 15.03.2022 г.

„Изграждане на „Автогара", в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла, с възложител: Община Бяла
публикувано на: 01.04.2022 г.

„Разширен идеен проект за автомагистрала „Черно море“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“
публикувано на: 20.04.2022 г.

Изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти", в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО "Чайка", гр. Бяла (ПИ с идентификатор 07598.847.27 по КККР на гр. Бяла), с възложител „САУЛЕ“ ООД
публикувано на: 10.08.2022 г.

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 1MW” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 07598.301.331, 07598.30.332, урбанизирана територия, с обща площ 8876 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, с цел обособяването на нов УПИ LIХ-331,332 „за фотоволтаична електроцентрала до 1MW”, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „ПРОНАС” ЕООД
публикувано на: 25.08.2022 г.

Допълнителна информация към инвестиционно предложение за: „Разширен идеен проект за автомагистрала „Черно море“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“
публикувано на: 30.08.2022 г.

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения
Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. изх. № 08-01-9885/А1/ от 01.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. № 08-01-9889/А1/ от 06.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Изграждане на „Жилищна сграда, апартаментен тип“, басейн и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.72 по КК на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 25.10.2019 г.

Изграждане на „Жилищни сгради, в УПИ ХIV – 20, идентичен с ПИ с идентиф. 07598.115.142, кв.4 по ПУП на зона за отдих "Луна" гр. Бяла, община Бяла, област Варна
публикувано на: 28.10.2019 г.

"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 21.11.2019 г.

Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VIII – 134, в кв. 4 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна за изграждане на „Жилищна сграда - апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.73 по КК на гр. Бяла, област Варна.
публикувано на: 15.04.2020 г.

Изграждане на "Търговски комплекс" в ПИ 07598.301.4, включен в УПИ I, в кв. 28 по плана на гр. Бяла, община Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 23.07.2020 г.

Изграждане на общо "Пет жилищни сгради", "Две жилищни сгради" в УПИ VI-118020 и "Три жилищни сгради" в УПИ VII-118019, в кв. 364 по плана на жилищна зона "Бяла река", гр. Бяла, община Бяла, област Варна, първият идентичен с ПИ 07598.118.72, вторият идентичен с ПИ 07598.118.67 по КК на гр. Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 30.07.2020 г.

Допълнена информация по приложение №2, съгл. чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на ИП: Подробен устройствен план – план за план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ I – 19, в кв. 5 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна за изграждане на „Смесена сграда, с обособени ресторант, магазини и жилищна част - апартаментен тип“, идентичен с ПИ № 07598.115.76 по КК на гр. Бяла, област Варна.
публикувано на: 28.10.2020 г.

Изграждане на общо "Пет жилищни сгради", "Три жилищни сгради" в УПИ XXII-118018 и "Две жилищни сгради" в УПИ XXIII-118018, в кв. 364 по плана на жилищна зона "Бяла река", гр. Бяла, община Бяла, област Варна, първият идентичен с ПИ 07598.118.82, вторият идентичен с ПИ 07598.118.83 по КК на гр. Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 29.10.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от СТАНКА ГЕОРГИЕВА за обект: Изграждане на Ваканционно еко селище за отдих, в УПИ XII - 25005, кв. 25, по плана на ЗВКО "Самотино", с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна. Постройките, които ще се реализират се предвижда да бъдат преместваеми, съгласно Чл. 56 от ЗУТ и §5 от ДР, т. 80 на ЗУТ, както и Чл. 27 и Чл. 28 от НАРЕДБА № 7
публикувано на: 26.02.2021 г.

Обособяване и изграждане на площадка за строителни и зелени отпадъци в УПИ III - 182016 в кв. 365 по плана на ЗВКО "Стоян Куру", гр. Бяла, област Варна - които ще се формират на територията на община Бяла - съгласно приложената скица - и акт за Общинска собственост, и е свързано с изменение на ПУП - ПРЗ в обхвата на УПИ III - 182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 11.03.2021 г.

Изграждане на „Траурна зала“, в УПИ I – 131, в кв. 365 по ПУП на зона за вилен и курортен отдих „Стоян куру“ гр. Бяла, община Бяла, област Варна, идентичен с ПИ № 07598.365.1 по КККР на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 03.08.2021 г.

Изграждане на десет броя сгради тип „бунгало", сглобяеми конструкции на един етаж и два броя навеси в УПИ XIII — 35,37 в кв. 4, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.115.69, с площ 3206 кв.м по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Варна
публикувано на: 19.01.2022 г.

„Изграждане на ваканционно селище в УПИ XXV-1118. кв. 137, гр. Бяла, обл. Варна“
публикувано на: 28.02.2022 г.

„Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала” в поземлен имот № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „КОЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бяла
публикувано на: 10.03.2022 г.

„Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)” в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване” по КККР на гр. Бяла, с възложител „Артебяла” ЕООД
публикувано на: 30.03.2022 г.

„Изграждане на мандра за преработка на овче мляко до 250 литра на ден от собствена ферма в ПИ 003052, с площ 5.963 дка, производствен терен, местност „Читак/чаири/копчал”, землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: В. Харизанов, гр. Обзор
публикувано на: 30.05.2022 г.

„Изграждане на „Многофункционален физкултурен салон“, в УПИ XVII – 184,185,186, в кв. 47, с площ 8958 кв.м. НТП „Ниско застрояване гр. Бяла, община Бяла, област Варна, с Възложител: Кмет на Община Бяла
публикувано на: 13.06.2022 г.

Изграждане на „Автогара", в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла, с възложител: Община Бяла
публикувано на: 23.06.2022 г.

Изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти", в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО "Чайка", гр. Бяла (ПИ с идентификатор 07598.847.27 по КККР на гр. Бяла), с възложител „САУЛЕ“ ООД
публикувано на: 21.09.2022 г.

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация