#   Обществени поръчки
26.11.2014Обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП процедурата с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Подобряване средата на живот в рибарската област чрез обновяване и изграждане на зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в град Бяла“, Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541-2014-0013 00541-2014-0015
26.11.2014Процедура за договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект „Преустройство на Дом за възрастни с физически увреждания гр.Бяла“, уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541-2014-0014 - решение
25.11.2014Решение за Обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП - Изготвяне на 2 броя технически проекти за обект „Аварийно възстановяване на дъждовна канализация в кв. „Бяла – Изток“ от о.т. 619 до помпена станция в кв. 130-2 гр.Бяла“ и обект „Аварийно изграждане на дъждовна канализация за УПИ XIV, кв.39 (стадион „Черноморец“) гр.Бяла, Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541-2014-0013
17.11.2014Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители на Община Бяла по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности” и Обособена позиция №2 „Обучение по английски език”- по проект: „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14., Договор за безвъзмездна помощ №М13-22-42/29.07.2014 г. Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541 - 2014 - 0012 - обявление
11.11.2014Публична покана за участие в обществената поръчка и документация с предмет: „Изпълнение на дейности по осигуряване на публичност за реализацията на проект „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ID №9035858
29.09.2014Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2014/2015 год.” ID № 9034100
25.09.2014Договор за обществена поръчка с предмет: "Неотложни аварийно-възстановителни работи по техническата инфраструктура, предизвикани от поройни дъждове на територията на Община Бяла" сУникалният номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541-2014-0010
18.09.2014Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Дом за възрастни с физически увреждания гр.Бяла“ Уникален номер в регистъра на АОП: 00541-2014 - 0008
10.09.2014Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Преустройство на Дом за възрастни с физически увреждания гр.Бяла“. Уникален номер в регистъра на АОП: 00541-2014 - 0009
08.09.2014Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП/опростени правила/ с предмет: „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – път VAR 2071 /Попович – Дюлино”/ . Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00541 - 2014 - 0011
04.09.2014Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от гр. Бяла и населените места, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Бяла”. Уникален номер в регистъра на АОП: 00541-2014 - 0007
21.08.2014Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци в прясно и консервирано състояние” Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 „Различни хранителни продукти”,Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
25.07.2014Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка, оборудване и цялостна трансформация на автомобил за превоз на трудно подвижни лица с 6+1 седящи места + 4 места за инвалидни колички“ . Уникален номер в регистъра на АОП: 00541-2014-0006
23.07.2014Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка на горива за зареждане на автомобили собственост на Община Бяла, Варненска област – 2014-2015 г.”
27.06.2014Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на работен проект за битова канализация, дъждовна канализация, помпена станция за 5 000 екв.ж. и тласкател в паркова зона "Чайка", местност "Шергурна" гр. Бяла и осъществяване на авторски надзор по време на строителството”
12.06.2014Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и провеждане на културни събития, изложби и концертни прояви по повод 30 годишния юбилей от признаването на Бяла за град“
10.06.2014СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
09.06.2014Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: «Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци, находящи се в сграда на територията на стопански двор, община Бяла, област Варна»
04.06.2014Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт и реконструкция на летен театър гр. Бяла
08.05.2014Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла"
25.04.2014Съобщение за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Бяла, Област Варна и специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност”
31.03.2014Публична покана за възлагане на обществена поръчка „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Бяла, Област Варна и специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност” ID:9027616
21.03.2014Доставка и поддръжка на компютърна техника и консумативи за Община Бяла, гр. Бяла, област Варна през 2014-2015 г. ID:9027243
30.01.2014Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9025266 с предмет „Подготовка и провеждане на културни и промоционални събития в община Бяла” по проект „Превръщане на региона в просперираща крайбрежна общност чрез устойчиво развитие на туризма”, във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла №256/08.11.2013 г., по Мярка 4.1. „Развитие на Рибарските области“, Подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на Местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на Рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на Рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за Рибарство.
23.01.2014Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9025012 с предмет "Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на община Бяла, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Обучения по ключови компетентности", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: "Компютърни умения и ефективност на административната дейност", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Чуждоезиково обучение по руски език“
26.11.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9022813 с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2013/2014 год.”
22.11.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на Културен център – гр. Бяла"
15.11.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Културен център - гр. Бяла"
15.11.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс «Черноморец» в гр. Бяла”
12.11.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс «Черноморец» в гр. Бяла"
06.11.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Ремонтни работи в сгради собственост на Община Бяла, Област Варна с две обособени позиции
23.10.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационни сезони 2013/2014 г., 2014/2015 г. и 2015/2016 г.
07.10.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал „Бяла-Изток” град Бяла, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Петър І”, ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Княз Борис І, ул. „Брегова” и ул. „Хан Тервел”, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна”
12.09.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал „Бяла-Изток” град Бяла, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Петър І”, ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Княз Борис І, ул. „Брегова” и ул. „Хан Тервел”, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“.
29.07.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Аварийни ремонтно-възстановителни работи на рибарско пристанище Чайка и яхтен терминал Свети Атанас, гр. Бяла - II-ри етап
12.07.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9017625 с предмет «Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци, находящи се в сграда на територията на стопански двор, община Бяла, област Варна»
11.06.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Оценка за съответствие и строителен надзор” за обект: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на рибарско пристанище "Чайка" и яхтен терминал "Свети Атанас", гр. Бяла - II-ри етап”.
11.06.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в община Бяла, област Варна с три обособени позиции/лотове/ ЛОТ 1: РЕМОНТ ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА ПЪТ VAR2070 /III-906 РУДНИК-ДЮЛИНО/ - С.ГОСПОДИНОВО
ЛОТ 2: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ОБЩИНА БЯЛА
ЛОТ 3: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСЕН ПЪТ VAR 2071 III-906 /ДЮЛИНО – ПОПОВИЧ/ ГРАНИЦИ ОБЩ. /БЯЛА – НЕСЕБЪР/ - I-9
09.05.2013Отговор на постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в община Бяла, област Варна с три обособени позиции/лотове/:
08.05.2013Отговор на постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в община Бяла, област Варна с три обособени позиции/лотове/:
25.04.2013Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП /Опростени правила/ с предмет: Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в община Бяла, област Варна с три обособени позиции/лотове/
18.04.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9014556 с предмет "Организиране на професионално обучение за придобиване на професия 812030 „Екскурзовод” за нуждите на община Бяла по проект „Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област”, във връзка с изпълнение на договор на Община Бяла: BG161PO001/3.1-03/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
16.04.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9014457 с предмет „Доставка на техническо оборудване за КПС ниска зона град Бяла”
01.04.2013Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на строеж „Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”
11.03.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9013006 с предмет „Дейности за информация и публичност по проект № А10-13-30/18.06.2012 г. „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.3: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
06.03.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9012829 с предмет „Изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност” по проект BG051PO001-5.1.04-0122-C0001 “Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
07.02.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9011950 с предмет „Провеждане на обучение за повишаване на капацитета на служителите на община Бяла за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението” по проект: „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на община Бяла, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”
30.01.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9011662 с предмет „Консултантски услуги за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Община Бяла” , финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”
25.01.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9011498 с предмет „Изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност” по проект: „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на община Бяла“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”
21.01.2013Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9011302 с предмет Извършване на предпроектни проучвания (ППП) и изработване на проект за ПУП - ПРЗ за обект: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ град Бяла”
03.12.2012Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9009583 с предмет "Извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение на проект Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”
27.11.2012Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла с три обособени позиции
12.10.2012Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID9007407 с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2012/2013 год.”
19.07.2012Публична покана за възлагане на обществена поръчка ID 9004178 с предмет Изготвяне на проект за ОБЕКТ: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, гр. Бяла, УПИ № ХVІІ, кв.47
04.07.2012Публична покана за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за проект „Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”
13.03.2012Публична покана за възлагане на обществена поръчка "Доставка на иглолистни дървета, едроразмерни широколистни дървета, вечнозелени храсти, цъфтящи храсти и цветя за озеленяване на улици в град Бяла, Област Варна"
23.02.2012Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Консервация, реставрация, експониране и социализация на Антично селище и късноантична крепост на нос „Свети Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област”
23.02.2012Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП Разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития, по проект BG161PO001/3.1-03/2010/007

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация