Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

 1. сутрин
 2. сутрин
 1. денем
 2. денем
 1. вечер
 2. вечер
макс. C° 2°  /  мин. C° -2°

януари 2022
пвтсрчпсн
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 137 решения

 
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
протокол № 23 от 28.01.2021, намерени решения: 8, download file, 351 KB
 
НомерНакратко
23-168 Промяна в структурата и числеността на персонала на другите дейности към Общината
23-169 Освобождаване от такса „Домашен социален патронаж“ на трима потребители от с. Горица за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 година
23-170 Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма ,,Децата на Бяла“ и общинска програма ,,Успешни студенти“
23-171 Отпускане на еднократна финансова помощ
23-172 Участие в НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – НАРОДНО ЩАСТИЕ
23-173 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Бяла за 2021 г
23-174 Отмяна на решение № 24-154 от 22.11.2012 г. на ОбС – гр. Бяла
23-175 Определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Бяла и Кмета на Кметство с. Попович
протокол № 24 от 18.02.2021, намерени решения: 10, download file, 454 KB
 
НомерНакратко
24-176 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла за 2021 година
24-177 Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
24-178 Програма за развитие на туризма в община Бяла за 2021 г
24-179 Приемане на Бюджета за 2021 г. на община Бяла
24-180 Отпускане на еднократна финансова помощ
24-181 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла
24-182 Предоставяне на имот, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Народно читалище ,, Васил Левски – 1937 г.“, с. Господиново
24-183 Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, Варна
24-184 Актуализация на бюджета за капиталови разходи за 2021 г
24-185 Провеждане на общо събрание на съдружниците на ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, ООД
протокол № 26 от 25.03.2021, намерени решения: 17, download file, 563 KB
 
НомерНакратко
26-193 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ ,,Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г. за Сдружение ,, Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
26-194 Кандидатстване за финансиране за обект ,,Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дюлино, община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
26-195 Кандидатстване за финансиране за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
26-196 Кандидатстване за финансиране за обект ,,Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Господиново, община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
26-197 Кандидатстване за финансиране за обект ,,Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Господиново, община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
26-198 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. за одобряване на разходи за продължаващата пандемия с COVID-19 и за предприемане на мерки и действия за овладяване влиянието и разпространението на коронавируса на територията на Община Бяла
26-199 Разходи за капиталови обекти и актуализиране на плана за местни дейности за 2021г.,
26-200 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5-13/ 15.12.2011 г..
26-201 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г., отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС/СЕС/за 2020 г. и отчета за чуждите средства за 2020 г
26-202 Актуализиране плана на бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
26-203 Отпускане на еднократна финансова помощ
26-204 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
26-205 Прехвърляне във фонд ,,Продажби“ на общинските жилища, находящи се в многофамилна жилищна сграда на четири етажа, с идентификатор 07598.303.296.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла
26-206 Относно изменение на Решение 13-95/ 18.06.2020 г. на Общински съвет – Бяла за даване на съгласие за отдаване под наем на 60 кв.м. от покрива на административна сграда на общинска администрация
26-207 Даване на съгласие за започване на процедура за възмездно придобиване на правото на собственост чрез покупко – продажба на поземлен имот 07598.182.3 по Кадастралната карта на гр. Бяла
26-208 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
26-209 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с предоставяне на вътрешни трансфери и временен безлихвен заем от бюджетна сметка за сметки за средства от Европейския съюз за проект „Обучение и заетост“, Компонент ІІ по ОП РЧР 2014-2
протокол № 27 от 22.04.2021, намерени решения: 12, download file, 436 KB
 
НомерНакратко
27-210 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла за 2021 година
27-211 Отпускане на еднократна финансова помощ
27-212 Проект за изменение и допълнение на чл.4, ал. 2, ал.3 и чл.5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на община Бяла, приета с решение на Общински съвет Бяла
27-214 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с предоставяне на вътрешни трансфери от бюджетна сметка за сметки за средства от Европейския съюз за проект „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2
27-215 Изменение на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
27-216 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Изграждане на лодкостоянки в акваторията на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, област Варна“, към Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд на м
27-217 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
27-218 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с текущ ремонт на общински обекти в община Бяла
27-219 Изменение и допълнение на Решение на ОбС № 24-179/18.02.2021 г..
27-220 Принципно съгласие за започване на процедура по изработване и одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал.1 ЗУТ за основен ремонт, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на самостоятел
27-221 Одобряване на субсидия на превозвача, извършващ превоз на пътници по нерентабилната автобусна линия Бяла – Горица – Господиново – Дюлино – Попович – Бяла
27-222 Общинска програма за закрила на детето за 2021 година
протокол № 28 от 20.05.2021, намерени решения: 9, download file, 438 KB
 
НомерНакратко
28-223 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
28-224 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
28-225 Прехвърляне във фонд ,,Продажби“ на общинските жилища, находящи се многофамилна жилищна сграда на четири етажа с идентификатор 07598.303.296.1 по Кадастралната карта на град Бяла, област Варна
28-226 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ;
28-227 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
28-228 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с дофинансиране на НЧ “Пробуда„ гр. Бяла
28-229 Даване на принципно съгласие за наемане на помещение с площ 32 кв. м, представляващо част от недвижим имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД
28-230 Одобряване на стойността на пазарна оценка за придобиванена правото на собственост върху поземлен имот 07598.182.3 по Кадастралната карта на град Бяла, област Варна, одобрена със Заповед № РД 18-47/ 18.08.2006 г. на изп. директор на АК, с площ от 3 1
28-231 Актуализиране на плана за сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ за 2021 г. във връзка с подписан договор и промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна.
протокол № 29 от 24.06.2021, намерени решения: 5, download file, 174 KB
 
НомерНакратко
29-232 Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2021 г. – 2022 г
29-233 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите в рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, област Варна“, към Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 с финансовата подкрепа на Евро
29-234 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБП
29-235 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с предоставяне на възмездна финансова помощ /временен безлихвен заем/ за изпълнение на проект “Популяризиране на Бяла, чрез организиране на турнири по плажен волейбол“ на Волейболен клуб
29-236 Изменение на Решение 14-65 от 19.05.2016 г. на Общински съвет гр. Бяла, Област Варна
протокол № 31 от 29.07.2021, намерени решения: 13, download file, 531 KB
 
НомерНакратко
31-239 Одобряване на пазарна стойност на 13 общински жилищажилища, находящи се в многофамилна жилищна сграда на четири етажа – частна общинска собственост
31-240 Произнасяне по компетентност по постъпило в деловодството на общинска администрация мотивирано искане вх.№ РД 04 00-92/ 05.05.2021 г. от Общинска служба по Земеделие – Долни чифлик, офис гр. Бяла за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд
31-241 Включване на основно училище ,,Отец Паисий“ – гр. Бяла в актуализирания списък на средищните училища в Република България за учебната 2021/ 2022 г.;
31-242 Включване на ПГССТ – гр. Бяла в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2021/ 2022 г
31-243 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
31-244 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ
31-245 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
31-246 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варн
31-247 Становище за обект: ,,Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно – геоложки проучвания и ПУП – Парцеларен план на АМ ,,ЧЕРНО МОРЕ““
31-248 Даване на съгласие за отдаване под наем на сграда със застроена площ от 14,00 кв.м., находяща се в гр. Бяла на ул.,,Трифон Милушев“
31-249 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Подобряване условията за работа на рибарите в Рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, област Варна“, към стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик-Аврен
31-250 Актуализиране на плана за сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) за 2021 г. във връзка с подписан договор и промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
31-251 Одобрение на Споразумение за партньорство между Сдружение ,,Бъдеще чрез спорт“ и Община Бяла за организиране провеждането на детски футболен лагер Inter Academy Camp – Бяла през лятото на 2021 г
протокол № 32 от 19.08.2021, намерени решения: 14, download file, 282 KB
 
НомерНакратко
32-252 Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла
32-253 Поемане на краткосрочен дълг от Община Бяла, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД във връзка с реализирането проект с наименование: „Закриване и рекултивация на общинско депо за би
32-254 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 60.00 кв.м. в имот – частна общинска собственост
32-255 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 60.00 кв.м. в имот – частна общинска собственост
32-256 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Разнообразяване на културния и социален живот в гр. Бяла чрез подобряване на условията на спорт и свободно време“, към стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик-Ав
32-257 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи
32-258 Изменение и допълнение на т.3.1 от Решение № 24-179/18.02.2021 г. на Общински съвет – гр.Бяла на Приложение №5 Справка за числеността на персонала и средствата за заплати, други възнаграждения и социални осигуровки за 2021 г.
32-259 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.001-0083-C01/15.10.2020г „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48 и „
32-260 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.001-0083-C01/ 15.10.2020 г. „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48
32-261 Отпускане на еднократна финансова помощ
32-262 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
32-263 Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 11,37 кв.м. /за лекарски кабинет/, находящо се на третия етаж, дясна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застр
32-264 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Съхраняване на историята на гр. Бяла, популяризиране на региона и привличане на нови публики“, пред Министерството на културата, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничеств
32-265 Даване на съгласие за създаване на туристически маршрут еко - пътека на територията на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“, с маршрут „Бяла – Шкорпиловци – Камчия“, част от проектно предложение на Община Аврен за кандидаст
протокол № 34 от 23.09.2021, намерени решения: 10, download file, 232 KB
 
НомерНакратко
34-268 Проект на Правилник за организация на работата в Рибарско пристанище ,,Чайка“ и Яхтен терминал ,,Св. Атанас“
34-269 Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица
34-270 Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площи от 16,40 кв.м. и от 14,50 кв.м., находящи се на третия етаж, съответно лява и средна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със за
34-271 Актуализиране на плана на бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи
34-272 Съгласие за предоставянето на имоти – публична държавна собственост по АпДС № 10189/ 07.07.2021 г. за управление на Община Бяла
34-273 Предоставяне на награда на Христо Димитров Христов за достойно представяне на Олимпийски турнир по вдигане на тежести, проведен в Токио, Япония
34-274 Отпускане на еднократна финансова помощ
34-275 Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата
34-276 Определяне на състав на съвета по въпросите на социалните услуги на територията на Община Бяла
34-277 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. и плана за сметките за средства от Европейския съюз/СЕС-ДЕС/ във връзка с подписан проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна пр
протокол № 35 от 28.10.2021, намерени решения: 14, download file, 640 KB
 
НомерНакратко
35-278 Прехвърляне от фонд ,,Продажби“ във фонд ,,За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ на общински жилища
35-279 Определяне на представители на Общински съвет – Бяла, които да участват в работата на комисията по изготвяне на проект на Правилник за удостояване с почетни знаци, звания и отличия на Община Бяла
35-280 Определяне на представители на Общински съвет – Бяла, които да участват в заседанията на Общински експертен съвет по устройство на територията.(ОЕСУТ)
35-281 Отпускане на еднократна финансова помощ
35-282 План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Бяла, област Варна;
35-283 Одобряване на бюджетна прогноза /2021 – II етап/, проектобюджет за 2022 год. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година в частта местни дейности“ на община Бяла, област Варна
35-284 Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства за командировъчни пари
35-285 Съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 85.00 кв.м. в имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1452/ 27.12.2019 г
35-286 Кандидатстване на Община Бяла за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма:
35-287 Актуализиране на плана на бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Бяла
35-288 Предоставяне на имотите – полски пътища на територията на Община Бяла за стопанската 2021/2022 г. по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ
35-289 Промяна в структурата и числеността на персонала на другите дейности към Общината
35-290 Одобряване на нова структура и обща численост на Общинска администрация
35-291 Eднократни финансови награди, с цел подпомагане издаването на авторски книги
протокол № 36 от 25.11.2021, намерени решения: 7, download file, 207 KB
 
НомерНакратко
36-292 Актуализиране на плана на бюджета за 2021 г., във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи
36-293 Актуализиране на плана на бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Бяла
36-294 Актуализиране на плана на бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Бяла
36-295 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла за 2022 година
36-296 Участието на Община Бяла като партньор по проектно предложение с наименование: ,,Още по - Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)‘‘ по Процедура BG05SPOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложени
36-297 Кандидатстване на община Бяла пред ,,Български ВиК холдинг“ ЕАД с три броя работни проекти: ,,Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Дюлино, община Бяла“, ,,Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Господиново, о
36-298 Провеждане на извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, Варна
протокол № 37 от 21.12.2021, намерени решения: 7, download file, 187 KB
 
НомерНакратко
37-299 Одобряване на нова структура и обща численост на Общинска администрация – Бяла, Кметът прави това предложение.
37-300 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция обезпечаваща авансово плащане за 2022 г. по Административен договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 год. за предоставяне на БФП и Споразумение № МДР-ИП-01-74/05.0
37-301 Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна - общинска собственост, съгласно АОС № 1698 от 03. 11. 2021 г., по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
37-302 Съгласие за приемане на дарение на недвижим имот
37-303 Одобряване на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2022 година
37-304 Приемане на План за интегрирано развитие на община Бяла за периода 2021 г. – 2027 г
37-305 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-"Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура" сключен между Държавен ф

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация