Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Рзменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла
Номер: 57-347Дата: 17.01.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.22, ал.1, чл.47, ал.1 чл.55 ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла
РЕШИ:

ПРИЕМА така предложения проект за за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:

І. ОТМЕНЯ Раздел I „Данък върху недвижимите имоти” от Глава „Местни данъци”
ІІ. ПРИЕМА нов Раздел I а „Данък върху недвижимите имоти“ от Глава „Местни данъци“, със следните текстове :
Чл. 7а (1) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г. )С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението почл. 8, т. 1 от Закона за устройство на териториятаи след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специалензакон.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия терен.
(4) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
Чл. 8а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
(4) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Чл. 9а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.)
(1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл. 10а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл. 11а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) (1) За новопостроените сгради и постройки,които не подлежат на въвежданев експлоатация по реда наЗакона за устройство на териториятасобственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г., в сила от 01.01.2020г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради,подлежащи навъвежданев експлоатация по реда наЗакона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г)Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава Първа на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ, предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ.
(6) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ се подава в срока почл. 32от същия закон. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ от наследниците или заветниците, след изтичането на срока почл. 32от ЗМДТ,служителят почл. 4, ал. 1от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(8) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството на възложител поЗакона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.
Чл. 12а. (1) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда наЗакона за устройство на територията, както и с удостоверение почл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Органите, издаващи документите по ал. 3 на чл.15 от ЗМДТ, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
(5) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Данъкът по ал. 1 на чл.15 от ЗМДТ се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт почл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
(6) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Лицето,упражняващо строителен надзор,илитехническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт почл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на териториятана данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда начл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 на чл.15 от ЗМДТ се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.
Чл. 13а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока почл. 14, ал. 1от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) В случаите по ал. 1 на чл.16 от ЗМДТ , задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
Чл. 14а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) (1) (променен, в сила от 01.01.2019 г.) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация почл. 15, ал. 4, 6 и 7ичл. 51, ал. 1от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г. При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Данни по ал. 2 на чл.18 от ЗМДТ от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени вЗакона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.
Чл. 15а. (№ 57-347/17.01.2019 г.)
(1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти почл. 10, ал. 1от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г. Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.
Чл. 16а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласноприложение № 2от ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл. 17а. (1) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласноприложение № 2от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласноприложение № 2от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласноприложение № 2от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласноприложение № 2от ЗМДТ.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Данъчната оценка на имотите почл. 11, ал. 2от ЗМДТ, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите поприложение № 2на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл. 18а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти с изключение на недвижимите имоти по т. 2., се определя в размер на:
1.1. за гр. Бяла : 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
1.2 за с. Попович, с. Дюлино, с. Господиново, с. Горица и с. Самотино: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на физическите лица и жилищните имоти на предприятията.
2. за жилищни имоти, разположени на територията на град Бяла, който е включен в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г. като климатичен морски курорт от местно значение , които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла наЗакона за туризма, както следва: 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл. 19а. (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
Чл. 20а(нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) (1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите определени в чл.24 от ЗМДТ.
Чл. 21а. (нов, приет с решение № ……../………, в сила от 01.01.2019г.) (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен почл. 22от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
(4). (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока почл. 14, ал. 1от ЗМДТ.
(5) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(6) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(7) (нов, приет с решение № 57-347/17.01.2019 г..) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.
Предложениеназад
Номер: 2Дата: 03.01.2019
Вносител:

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация