Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Приемане на бюджета за 2019 година
Номер: 58-353Дата: 31.01.2019
Текст:
На основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 год. /ДВ бр.103/13.12.2018 г./ и ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2019 г./ДВ бр.107/28.12.2018г./, писмо №ФО-1/15.01.2019г. указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Бяла, Общински съвет - гр.Бяла

РЕШИ:
1.Приема бюджета на Община Бяла за 2019 година, както следва:
1.1.По приходите в размер на 7333980 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2571420 лв., в т.ч.;
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2400249 лв.
1.1.1.2.Целева субсидия на капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 0 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв., съгласно Приложение №...
1.1.1.4. Финансиране - 171171 лв., в т.ч.: съгласно Приложение № 1
1.1.1.4.1.Временни безлихвени заеми между бюджети и и сметки за средства от ЕС нето(+/)0 лв.
1.1.1.4.2.Заеми от други банки в страната в т.ч., заеми и погашения на главници (+/-) 0 лв.
1.1.1.4.3.Събрани средства и извършени плащания за с/ки на др.бюджети, с/ки и фонд.-нето (-)362 лв. в т.ч.:
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС-§88-03 (-) 362лв.
1.1.1.4.4.Друго финансиране в размер на (+)91027 лв., в т.ч.§ 93-39(+)91027 лв., съгласно Приложение № 3.
1.1.1.5. Преходен остатък от 2018 година в размер на 80506 лв., съгласно Приложение № 3.
1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 4762560 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1986067 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1887420 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на (+) 25500 лв. в т.ч.:
1.1.2.3.1.Трансфери м/у бюджета на бюдж. орг-я и ЦБ(нето) за местни дейности в размер на (+)25500лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0 лв.
1.1.2.3.1.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 25500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности-§31-13 в размер на 169600 лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 0 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 169600 лв.
1.1.2.5. Трансфери /нето/ в размер на (-)8000 лв. в т.ч.:
1.1.2.5.1. Трансфери между бюджети /нето/ §61-00 в размер на (+) 0 лв. в т.ч.:
1.1.2.5.1.1.Получени трансфери между бюджети размер на (+) 0 лв.
1.1.2.5.2.Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС §62-00 в размер на (-)8000 лв. в т.ч.:
1.1.2.5.2.1.Получени трансфери между бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС-§62-01 в размер на(+)0 лв.
1.1.2.5.2.2.Предоставени трансф. м/у бюджети и ср-ва за с/ки от ЕС-§62-02 в размер на(-)8000 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на (+) 24200 лв. в т.ч.:
1.1.2.6.1. Временни безлихвени заеми от ЦБ в размер на (+/-) 0 лв.
1.1.2.6.1.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС/нето/§76-00 (+)24200 лв.
1.1.2.7. Финансиране (+) 677770 лв., съгласно Приложение № 1 в т.ч.:
1.1.2.7.1.Предоставена възмездна финансова помощ /нето/ §72-00(+) 47500 лв. в т.ч.:
1.1.2.7.1.1.Възстановени суми по възмездна финансова помощ §72-02 (+)47500 лв.
1.1.2.7.2. Заеми от други банки и др. лица в страната /нето/ (-) 114906 лв. в т.ч.:
1.1.2.7.2.1.Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)0 лв.
1.1.2.7.2.2.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)114906 лв.
1.1.2.7.2.3.Получени краткосрочни заеми от др. лица в страната, в т.ч.:фонд „Флаг” ЕАД(+)0лв.
1.1.2.7.2.4.Погашения по краткосрочни заеми от др.лица в страната, в.ч.:ф-д „Флаг” ЕАД (-)0 лв.
1.1.2.7.2.5 Събрани средства и извършени плащания за с/ки на др. бюдж. §88-00(-)4444 лв.
1.1.2.7.2.5.1 Събрани средства и извършени плащ-я от/за с/ки на бюджет и СЕС§88-03(-)4444 лв.
1.1.2.7.6.Друго финансиране в размер на (-)114637лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
- друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) нето (-)23610 лв. в т.ч.: § 93-10 Чужди средства(-)100000 лв., § 93-36 (+) 76390 лв.
- друго финансиране - операции с пасиви (+/-)нето - § 93-39 (-)91027 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2018 година в размер на 864260 лв., съгласно Приложение № 3.
- от бюджетни сметки в лева на 01.01.2019г. - 859816 лв.
- от бюджетни валутни сметки в левова равностойност на 01.01.2019г. - 4444 лв.
1.2. По разходите в размер на 7333980 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2571420 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени общински приходи и от изравнителната субсидия в размер на 384340 лв., в т.ч.: резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 4378220 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.
1.3.Утвърждава средносрочната цел на бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо за 2019 г
2.Приема програма за капиталовите разходи за 2019 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1983206 лв., в т.ч. по бюджета - 1151969 лв. и по сметките за средства от ЕС - 831237 лв., съгласно Приложение № 4.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от ЦБ в размер на 169600 лв., съгласно Приложение № 4 в т.ч.:
2.1.1. За инвестиционни разходи – 169600 лв., в т.ч по обекти.:
1.“Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ І, кв.14 с.Попович, община Бяла“ – в размер на 169600 лв.
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 250000 лв., съгласно Приложение № 9
2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и донори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране - 831237 лв, съгласно Приложение № 4
3.Утвърждава численост и разходи за персонал през 2019 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгл. Приложение №5.
3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно Приложение № 5
/Съгласно РМС 277/24.04.2018г., изм. и доп. с РМС 766/30.10.2018 г. за делегираните от държавата дейности във функциите „Образование”(с изключение на прилагащите система на делегирани бюджети), ”Здравеопазване
Предложениеназад
Номер: 4Дата: 16.01.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация