Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за подписване Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
Номер: 58-355Дата: 31.01.2019
Текст:

1. Упълномощава Кмета на общината Анастас Костов Трендафилов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 98 248, 82 (деветдесет и осем хиляди двеста четиридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2019 година на Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-44 от 30.04.2018 г. сключено между Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., Управляващия орган на ОПРЧР 2014 – 2020 г., Управляващия орган на ОПИК 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла“.

2. Възлага на Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане за 2019 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Бяла, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 58, т 3 от дневния ред по доклад № 14/ 31.01.2019 г. при кворум от 9 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа „за”, 9 „против” 0 и „въздържали се”0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Бяла.
Предложениеназад
Номер: 14Дата: 31.01.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация