Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост
Номер: 59-357Дата: 21.02.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34,ал.1 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна,приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,

Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 486 от 14.04.2009 г., вписан в книгите за вписвания на 17.04.2009г., том XVIII , № 75, вх.Регистър № 6660, дело 3754, представляващ ПИ № 07598.301.27 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена със Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 682 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : За друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр.Бяла, стопански двор, Област Варна, при граници ПИ № 07598.301.28, ПИ № 07598.301.50 и ПИ № 07598.301.24, ведно с разположената в него селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор ПИ № 07598.301.27.1 със застроена площ от 139 кв.м. при начална тръжна цена 41 265.00 / четирдесет и една хиляди двеста шестдесет и пет /лева с ДДС.

Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверение изх. № 61 / 06.02.2019г. издадено от МДТ при община Бяла е в размер на 19600.00 / деветнадесет хиляди и шестстотин / лева.

Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот е изготвена от лицензиран експерт оценител Величка Банкова Паликова и е в размер на 41 265.00 / четирдесет и една хиляди двеста шестдесет и пет /лева с ДДС.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 18Дата: 06.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация