Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
Номер: 60-377Дата: 14.03.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34,ал.1 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна,приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,
Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1352 от 10.03.2016 г., вписан в книгите за вписвания на 14.03.2016г., том XII , № 127, вх. Регистър № 4924, дело 2544, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 197 , кв.14 по регулационният план на с. Господиново, Община Бяла, Област Варна одобрен със Заповед № 584 / 14.04.1987г. на Председателя на ОНС - Варна, с площ от 5 768 кв. м , при граници : улица, УПИ І – 196, УПИ ІІ – 196, УПИ ІІІ – 195, УПИ ІV – 194, улица, УПИ VІ – 198 и УПИ VІІІ – 249, ведно с разположената в него сграда на три етажа със застроена площ от 550 кв. м и общо РЗП от 1 613 кв. м. при начална тръжна цена 132 990.00 / сто тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет /лева с ДДС.

Данъчната оценка на имота и сградата съгласно удостоверение изх. № 115 / 11.03.2019г. издадено от МДТ при община Бяла е в размер на 26 000.00 / двадесет и шест хиляди / лева.

Пазарната оценка на горепосочения имот и сградата разположена в него, определена от лицензиран оценител Величка Банкова Паликова и Мария Русева Атанасова, е в размер на 132 990.00 / сто тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет /лева с ДДС.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 46Дата: 12.03.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация