Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
Номер: 65-404Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34,ал.1 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна,приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,
Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1432 от 17.05.2019 г., вписан в книгите за вписвания на 20.05.2019г., том ХХXIII , № 170, вх. Регистър № 12124, дело 7176, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХI – 59 , кв.12 по регулационният план на с. Господиново, Община Бяла, Област Варна одобрен със Заповед № 584 / 14.04.1987г. на Председателя на ОНС – Варна последно изменен със Заповед № 334 / 01.08.2005г. на Кмета на Община Бяла , с площ от 2 551 кв. м , при граници : улица, УПИ ХIІ – 59, УПИ ІV – 56, УПИ VІ – 57, УПИ ІХ – 60 и УПИ Х – 60, ведно с разположените в него сграда на един етаж със застроена площ от 87 кв. м и сграда на един етаж със застроена площ от 68 кв. м. при начална тръжна цена 31 628.00 / тридесет и една хиляди шестстотин двадесет и осем /лева с ДДС.

Данъчната оценка на имота и сградата съгласно удостоверение изх. № 185 / 16.04.2019г. издадено от МДТ при община Бяла е в размер на 8 200.00 / осем хиляди и двеста / лева.

Пазарната оценка на горепосочения имот и сградата разположена в него, определена от лицензиран оценител Величка Банкова Паликова и Мария Русева Атанасова, е в размер на 31 628.00 / тридесет и една хиляди шестстотин двадесет и осем /лева с ДДС.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 87Дата: 11.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация