Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост,
Номер: 65-408Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34,ал.1 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна,приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,

Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1375 от 12.09.2016 г., вписан в книгите за вписвания на 14.09.2016г., том LXI , № 63, вх.Регистър № 23006, дело 12865, представляващ ПИ № 07598.301.353 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 578 кв.м, трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс находящ се в гр.Бяла, стопански двор, Област Варна, при граници ПИ № 07598.301.260, ПИ № 07598.301.75, ПИ № 07598.301.11, ПИ № 07598.301.352 и ПИ № 07598.301.72 при начална тръжна цена от 34 262.00 /тридесет и четири двеста шестдесет и два лева или сумата от / 41 114.00 / четирдесет и една хиляди сто и четиринадесет /лева / с ДДС.

Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверение изх. № 297 / 18.06.2019г. издадено от МДТ при община Бяла е в размер на 12 100.00 / дванадесет хиляди и сто / лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот е изготвена от лицензирани експерт оценители Величка Банкова Паликова и Мария Русева Атанасова и е в размер на 41 114.00 / четирдесет и една хиляди сто и четиринадесет /лева / с ДДС.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 93Дата: 25.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация