Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
Номер: 65-410Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34,ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна,приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,
Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 442 от 03.11.2008 г., вписан в книгите за вписвания на 10.11.2008г., том СII , № 133, вх.Регистър № 32342, дело 25624, представляващ ПИ № 07598.302.648 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1120 кв.м по докумен за собственост и 1119 кв.м. по скица , трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, находящ се в гр.Бяла, ул. „Иван Калчев“, Област Варна, при граници ПИ № 07598.302.649, ПИ № 07598.302.651, ПИ № 07598.302.652, ПИ № 07598.302.647 и ПИ № 07598.302.263 при начална тръжна цена от 96 843.50 /деведесет и шест хиляди осемстотин четирдесет и три лева и петдесет стотинки с ДДС.
Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверение изх. № 311 / 25.06.2019г. издадено от МДТ при община Бяла е в размер на 35 280.00 / тридесет и пет хиляди двеста и осемдесет / лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот е изготвена от лицензирани експерт оценители Величка Банкова Паликова и Мария Русева Атанасова и е в размер на 96 843.50 /деведесет и шест хиляди осемстотин четирдесет и три лева и петдесет стотинки
с ДДС.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 95Дата: 26.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация