Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда
Номер: 70-431Дата: 04.09.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.49а от ЗОС и във връзка с чл.34 ,ал.7,т.7.2 от НРПУРОИ , Общински съвет - Бяла
РЕШИ:
Д
ава съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сгра
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.49а от ЗОС и във връзка с чл.34 ,ал.7,т.7.2 от НРПУРОИ , Общински съвет - Бяла

РЕШИ:

Дава съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 50.00 кв.м в имот частна по АОС № 445 / 03.11.2008г. вписан в книгите за вписвания на 07.11.2008 г., том CII, № 35, вх. регистър 32225, дело 25517 представляващ ПИ № 07598.302.652 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, с площ от 900.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Иван Калчев, Област Варна при граници и съседи: ПИ № 07598.302.651, ПИ № 07598.302.654, ПИ № 07598.302.653, ПИ № 07598.302.647 и ПИ 07598.302.648, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване / до 10 м и строителство на социални жилища/ , на Тодор Цандиев от гр.Бяла, за сумата от 9 480.00 /девет хиляди четиристотин и осемдесет /лева с включен ДДС.

Пазарната оценка на правото на строеж съгласно експертна оценка изготвена от лицензиран експерт оценител Величка Паликова – Варна е в размер на 9 480.00 /девет хиляди четиристотин и осемдесет /лева с включен ДДС.

Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверние № 580 / 06.08.2019 г.издадено от МДТ при Община Бяла е в размер на 28350 лева.
да със застроена площ от
50.00 кв.м в имот частна по АОС № 445 / 03.11.2008г. вписан в книгите за вписвания на 07.11.2008 г., том CII, № 35, вх. регистър 32225, дело 25517 представляващ ПИ № 07598.302.652 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна , одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.082006г. на изп.директор на АК, с площ от 900.00 кв.м , находящ се в гр.Бяла, ул.Иван Калчев, Област Варна при граници и съседи: ПИ № 07598.302.651, ПИ № 07598.302.654, ПИ № 07598.302.653, ПИ № 07598.302.647 и ПИ 07598.302.648, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване / до 10 м и строителство на социални жилища/ , на Тодор Цандиев от гр.Бяла, за сумата от 9 480.00 /девет хиляди четиристотин и осемдесет /лева с включен ДДС.
Пазарната оценка на правото на строеж съгласно експертна оценка изготвена от лицензиран експерт оценител Величка Банкова Паликова – Варна е в размер на 9 480.00 /девет хиляди четиристотин и осемдесет /лева с включен ДДС.
Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверние № 580 / 06.08.2019 г.издадено от МДТ при Община Бяла е в размер на 28350 лева.
Предложениеназад
Номер: 126Дата: 08.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация