Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
Номер: 70-439Дата: 04.09.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. чл.57, ал.9 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна, приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,

Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 442 от 03.11.2008 г., вписан в книгите за вписвания на 10.11.2008г., том СII , № 133, вх.Регистър № 32342, дело 25624, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.302.648 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 1120 кв.м по докумен за собственост и 1119 кв.м. по скица , трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, находящ се в гр.Бяла, ул. „Иван Калчев“, Област Варна, при граници ПИ № 07598.302.649, ПИ № 07598.302.651, ПИ № 07598.302.652, ПИ № 07598.302.647 и ПИ № 07598.302.263 при начална тръжна цена от 77 474.80 /седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/лева с ДДС.
Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 147Дата: 03.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация