Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Извършване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
Номер: 72-451Дата: 26.09.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34,ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна,приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,
Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 1435 от 02.09.2019 г., вписан в книгите за вписвания на 13.09.2019г., том LXVII , № 46, вх.Регистър № 24019, дело 14580, представляващ ПИ № 65259.502.41 по кадастралната карта на с.Самотино, одобрена с Заповед № РД 18 – 1 / 25.01.2016г. на Изпълнителният директор на АГКК, с площ от 1831 кв.м. , трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10/ м., находящ се в с. Самотино,Община Бяла Област Варна, при граници ПИ № 65259.502.42, ПИ № 65259.502.139, ПИ № 65259.502.137, ПИ № 65259.502.40 и ПИ № 65259.502.56 при начална тръжна цена от 47000 /четиридесет и седем хиляди лева / с ДДС.
Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверение изх. № 854 / 24.09.2019г. издадено от МДТ при община Бяла е в размер на 4 094.26 / четири хиляди деведесет и четири лева и двадесет и шест стотинки / лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот е изготвена от лицензирани експерт оценители Величка Банкова Паликова и Мария Русева Атанасова и е в размер на 47000 /четиридесет и седем хиляди лева / с ДДС.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 161Дата: 26.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация