Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция обезпечаваща авансово плащане за 2020 г по Административен договор със МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен
Номер: 3-12Дата: 16.12.2019
Текст:
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10, т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обезпечаване на авансовото плащане за 2020г. по Административен договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 год. за предоставяне на БФП и Споразумение № МДР-ИП-01-74/05.07.2018 год. по проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.Общински съвет Бяла 

РЕШИ: 


1. ДАВА съгласие Кметът на Община Бяла да издаде и подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция в размер на 138 527,33 лева (сто тридесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем лева и 33 ст.) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане за 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ по Административен договор № МДР-ИП-01-73/05.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР, Споразумение за управление на стратегия за ВОМР № МДР-ИП-01-74/05.07.2018 год. сключени между Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен и управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
2. Възлага на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане за 2020 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Бяла, проведено на 16.12.2019 г. , Протокол № 3 , т 4 от дневния ред по доклад № 193/ 05.12.20119 г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” 11 „против” 0 и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Бяла.
Предложениеназад
Номер: 193Дата: 05.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация