Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Промяна в структурата на Общинска администрация – Бяла
Номер: 3-20Дата: 16.12.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Бяла 

РЕШИ : 

1. ОДОБРЯВА числеността и структурата на дирекциите в Общинска администрация - Бяла, както следва : 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯЛА 
Общо: 52 щатни бройки 

В т.ч.: 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ 

Кмет на община 1 
Заместник - кмет 2 
Кметове на кметства 1 
Кметски наместници 3 
Общо: 7 щатни бройки 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯЛА 
Общо: 45 щатни бройки 

В т.ч.: 

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
Секретар на община 1 
Гл.архитект 1 
Служител по сигурността на информацията и ОМП 1 
Финансов контрольор 1 

Всичко пряко подчинени на кмета на Общината - 4 щатни бройки 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно 
обслужване” (КАПИО) 10 

Всичко обща администрация: 10 щатни бройки 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” (УТОС) 7 
Дирекция „Разработване и управление на проекти и евроинтеграция ” (РУПЕ) 7 
Дирекция „Икономическа и социална сфера, благоустрояване и околна среда” (ИССБОС) 7 
Дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство” (ОПБС) 10 
отдел „Бюджет и счетоводство“ – 5 и „Общински приходи“ – 4 
директор - 1 

Всичко специализирана администрация: 31 щатни бройки 

2. ОДОБРЯВА ресорно ръководството на дирекциите в Общинска администрация и дейностите към общината, както следва : 
- дирекция „Канцелария, административно правно и информационно обслужване„ /КАПИО/ пряко подчинена на Секретаря на Община Бяла 
- дирекция „Икономическа и социална сфера, благоустрояване и околна среда”/ИССБОС/ и другите дейности към Общината като, Здравни кабинети в ДГ и училища, Други дейности по отбраната, Клуб на пенсионера и инвалида, Домашен социален патронаж, Други дейности по благоустрояване и ООС, Дейност по жилищно строителство БКС, Чистота, Озеленяване, Почивно дело, култура и религиозни дейности, Обредни домове и зали, Спортни бази, спорт за всички и Други дейности по културата пряко подчинени на Заместник – Кмета на Община Бяла по „Образование, здравеопазване, култура, туризъм и други дейности към общината“ 
- дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство”/ОПБС/ пряко подчинена на Заместник – Кмета на Община Бяла по „ Бюджет и финанси“ 
дирекция „Разработване и управление на проекти и евроинтеграция”/РУПЕ/ и дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”/УТОС/ пряко подчинени на Кмета на Община Бяла 

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна в едномесечен срок да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението и приведе в съответствие с него щатното разписание на ОбА и длъжностите в него .
Предложениеназад
Номер: 202Дата: 13.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация