Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Изменение на чл. 32, ал.3, чл.40, чл.46, ал.1, чл.52, ал.1, т.4 и чл.64, ал.2 от Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла
Номер: 4-31Дата: 30.12.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.4, чл.54, ал.4, чл.60, ал.1, чл.61м, ал.1, т.4 и чл.61ч, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и по повод на Протест с Вх. № 225/ 30.12.2019 г. от Силвиян Иванов – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна против Наредба за определяне на местните данъци, Общински съвет гр. Бяла реши:
Приема така предложения проект за изменение на чл. 32, ал.3, чл.40, чл.46, ал.1, чл.52, ал.1, т.4 и чл.64, ал.2 от Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла, а именно:

- Нов текст на чл. 32, ал.3 ,, Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“
- Нов текст на чл. 40 ,, Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването само в случаите по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинска администрация - Бяла образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“
- Нов текст на чл. 46, ал.1 ,, Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“
- Нов текст на чл. 52, ал.1, т.4 ,, лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара..“
Нов текст на чл. 64, ал.2 ,, Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПДТПП x ОМ


НВДТПП =

______________________

, където


БМНВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“
Предложениеназад
Номер: 225Дата: 30.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация