избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5-13/ 15.12.2011 г..
Номер: 26-200Дата: 25.03.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Бяла РЕШИ:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:
чл.27, ал.3 се изменя по следния начин:
(3) (изм. с решение № 26-200/25.03.2021г.) Стартовата наемна цена се определя от независими оценители по смисъла на чл.5 от ЗНО.
чл.32 се изменя по следния начин:
чл.32 (изм. с решение № 26- 200/25.03.2021г.) Кметът на Община Бяла, възлага по реда на Закона за обществените поръчки изготвянето на пазарни оценки на независими оценители по смисъла на чл.5 от ЗНО.
чл.47, ал.3 се изменя по следния начин:
(3) (изм. с решение № 26-200/25.03.2021г.) Когато Общината е собственик на имот в сграда-етажна собственост, съгласието по чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ за извършване на надстрояване или пристрояване се дава в писмена форма от Кмета на Община Бяла, при условие че е представен работен проект във фаза технически проект с количествено стойностна сметка към него и пазарна оценка на правото изготвена от независим оценител съгласно чл.5 от ЗНО. Кмета на общината назначава комисия от експерти в дирекция УТУПОС, която изразява становище по представените документи. В случай, че са представени всички изискуеми документи и същите съответствата на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, комисията предлага на Кмета на Община Бяла да учредяване право на надстрояване и/или пристрояване срущу посочената пазарна цена на правото, след което Кмета издава заповед с посочване на обема на правото и банковата сметка по която да бъдат внесени дължимите суми. След внасяне на сумите от заинтересованите лица, същите подписват договор с Кмета на Община Бяла който се вписва в Службата по вписванията – гр.Варна по партидата на имота и сградата.
чл.47, ал.4 и ал.5 се отменят
(4) (отм. с решение № 26–200/25.03.2021г. ) При учредяване право на надстрояване и/или пристрояване Общината получава пазарната цена на правото, определена от лицензиран оценител или реални обекти в бъдещото строителство.
(5) (отм. с решение № 26–200/25.03.2021г. ) При изпълнение на условията по ал. 2 и ал.З Кметът издава заповед и сключва договор.

чл.52, ал.9 се изменя по следния начин:
(9) (изм. с решение № 26-200/25.03.2021г.)За сделките по чл. 15, ал.3 и чл. 17, ал.3 от ЗУТ се събират данъци и такси, съобразно закона и тази наредба.
чл.57, ал.4 се изменя по следния начин:
(4) (изм. с решение № 26-200/25.03.2021г.) Депозитът не може да бъде по-малък от 10% от първоначално определената продажна цена или от 10 % от годишната наемна цена.

чл.60 се изменя както следва:

Чл.60. (изм. с решение № 26-200/25.03.2021г.) Към заявлението за участие в публичен търг участниците прилагат и следните документи:
- удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР или документ за самоличност;
-декларация по образец от участника, че физическото или юридическо лице не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
-декларация по образец, за получаване и запознаване с тръжните условия;
-декларация по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с
участието в търга;
-оферта
- декларация за произхода на средствата, предмет на сделката по чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
в чл.68 се създава нова алинея 5, както следва:
(5) (приета с решение № 26–200/25.03.2021г. ) След влизане в сила на решението на комисията при продажба на недвижими имоти, сгради и вещи Кмета на община Бяла издава заповед в която посочва дължимите суми, банковата сметка по която да се внесат и определя срок до 30 дни, в който да бъдат платени от заинтересованите лица.
чл.74 се изменя както следва:

Чл.74. (изм. с решение № 26-200/25.03.2021г.) Към предложението за участие в публично оповестен конкурс са се прилагат:
1.Презентация на кандидата;
2.Актуално удостоверение за съдебна регистрация или документ за самоличност;
3.Декларация по образец от участника, че физическото или юридическо лице не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
4.Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия;
5.Разработки по всяко от условията на конкурса;
6.Проект за стопанско развитие на обекта;
7.Декларация за произхода на средствата, предмет на сделката по чл.4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Предложениеназад
Номер: 51Дата: 22.03.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация