избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г., отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС/СЕС/за 2020 г. и отчета за чуждите средства за 2020 г
Номер: 26-201Дата: 25.03.2021
Текст:
За приемане на уточнения годишен план за бюджета към 31.12.2020 г.
и отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г., на плана и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз/СЕС/ към 31.12.2020 г. на община БялаОбщински съвет гр.Бяла

РЕШИ:

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг/ЗОД/ и чл.51, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла

1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2020 г. и отчета на бюджета за 2020 г. по приходната и разходната част, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА: План 2020 г. Отчет 2020 г.
- Общо в т.ч.: 12217180 лв. 5949955 лв.
- За делегирани от държавата дейност - 4461587 лв. 3022881 лв.
- За местни дейности - 7755593 лв. 2927074 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

1.2. ПО РАЗХОДА: План 2020 г. Отчет 2020г.
- Общо в т.ч.: 12217180 лв. 5949955 лв.
- За делегирани от държавата дейност - 4461587 лв. 3022881 лв.
- За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи - 415350 лв. 238119 лв.
- За местни дейности 7340243 лв. 2688955 лв.
/разпределени по функции, групи, дейности и видове разходи, съгл. Приложение №1/
2.Одобрява окончателен поименен списък - план за капиталови разходи за 2020 г. и отчет на капиталови разходи за 2020 г., по обекти и източници на финансиране както следва:
2.1. капиталови разходи – План 2020 г. Отчет 2020 г.
Общо в т.ч.: 7818985 лв. 857710 лв.
- по бюджета – 4710515 лв. 435160 лв.
- по сметки за средства от ЕС- 3108470 лв. 422550 лв.
/ съгласно Приложение №2/
3.Приема окончателния годишен план за сметките за средства от Европейския съюз, от Кохезионния и структурни фондове/НФ-КСФ/ за 2020 ги отчет за сметките за средства от Европейския съюз, от Кохезионния и структурни фондове/НФ-КСФ/ за 2020 г.
План 2020 г. Отчет 2020 г.
- Сметки за средства от ЕС – НФ-КСФ - 1950530 лв. 290116 лв.
/ съгласно Приложение №3/
4.Приема окончателния годишен план за сметките за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция/РА/ за 2020 ги отчет за сметките за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция /РА/ за 2020 г.
План 2020 г. Отчет 2020 г.
- Сметки за средства от ЕС – Разплащателна агенция/РА/ - 1655309 лв. 353732 лв.
/съгласно Приложение №4/
5.Приема окончателния годишен план за сметките за други средства от Европейския съюз/ДЕС/ за 2020 ги отчет за сметките за други средства от Европейския съюз/ДЕС/ за 2020 г.
План 2020 г. Отчет 2020 г.
- Сметки за други средства от ЕС/ДЕС/ - 219889 лв. 65342 лв.
/съгласно Приложение №5/

6.Приема окончателния годишен план за сметките за други международни програми от Европейския съюз/ДМП/ за 2020 ги отчет за сметките за други международни програми от Европейския съюз/ДМП/ за 2020 г.
План 2020 г. Отчет 2020 г.
- Сметки за други международни програми от ЕС/ДМП/ - 0 лв. 0 лв.
/съгласно Приложение №6/
7.Приема окончателния годишен план за сметките за чужди средства за 2020 ги отчет за сметките за чужди средства за 2020 г.
План 2020г. Отчет 2020 г.
- Сметки за чужди средства - 0 лв. 0 лв.
/съгласно Приложение №7/

8.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г., съгл. Приложение №8, Приложение №8.1.
9.Приема информация за просрочените задължения от предходни години, разплатени от бюджета за 2020 г., съгласно План-графика в размер на 348681 лв. в т.ч. по бюджета - 348681 лв. и по сметки за СЕС - 0 лв. към 31.12.2020 г., съгл. Приложение №9
10.Приема информация за просрочените задължения в размер на 49805 лв. в т.ч. по бюджета - 49805 лв. и по сметки за СЕС - 0 лв. към 31.12.2020 г., съгл. Приложение №10
11.Приема информация за просрочените вземания в размер на 30177 лв. в т.ч. по бюджета - 30177 лв. и по сметки за СЕС - 0 лв. към 31.12.2020 г., съгл. Приложение №10
12.Приема информация за поетите ангажименти в размер на общо – 14284968 лв., в т.ч. по бюджета - 13906609 лв. и по сметките за СЕС- 378359 лв. към 31.12.2020г., приема информация за новите задължения за разходи в размер на общо - 2250941 лв. в т.ч. по бюджета - 2007925 лв. и по сметките за СЕС – 243016 лв. към 31.12.2020г., съгл. Приложение №11
13.Приема представителните разходи на кмета на общината в размер на 4321 лв. и на председателя на общински съвет в размер на 0 лв. към 31.12.2020 г., съгл. Приложение №12.
14.Приема командировките на кмета на общината към 31.12.2020 г. в размер на 4054 лв.
15.Приема помощи по решение на общинския съвет към 31.12.2020г. в размер на 14200 лв.
16.Приема отчет на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ към 31.12.2020г., съгл. Приложение №13.
17.Приема протокол от 25.03.2021 г. за публично обсъждане на уточнения годишен план и отчета за бюджета към 31.12.2020 г., и на плана и отчета на сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ към 31.12.2020 г., съгл. Приложение №14.
Предложениеназад
Номер: 52Дата: 23.03.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация