избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Поемане на краткосрочен дълг от Община Бяла, чрез сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД във връзка с реализирането проект с наименование: „Закриване и рекултивация на общинско депо за би
Номер: 32-253Дата: 19.08.2021
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 16, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл.13, чл.16 и чл.17 от Наредбата за управление на общинския дълг в Община Бяла, Област Варна, Общински съвет – Бяла,
РЕШИ:
1. Община Бяла да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна, находящ се в ПИ 07598.82.13. по КК на гр. Бяла, област Варна“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „Отпадъци“, при следните основни параметри:
· Максимален размер на дълга – 1 359795 (един милион триста петдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева)
· Валута на дълга – лева
· Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
· Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-2.010-0031-C01, с № Д-34-74/23.07.2020 г. и/или от собствени бюджетни средства.
· Максимален лихвен процент  шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
· Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Бяла, с изключение на авансовото плащане, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16M1OP002-2.010-0031-C01, с № Д-34-74 / 23.07.2020 г, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бяла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бяла да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Предложениеназад
Номер: 172Дата: 16.08.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация