избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 16078.501.285 по КККР на с. Горица
Номер: 34-269Дата: 23.09.2021
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, Област Варна, приета с Решение № 5-13/ 15. 12. 2011 г. на Общински съвет – гр. Бяла

РЕШИ:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по АчОС № 1370 от 16. 08. 2016 г., вписан в книгите за вписванията на 19. 08. 2016 г., том LIV, Акт № 74, вх. регистър 20620, дело 11415, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 16078.501.285 по КККР на с. Горица, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД – 18 – 32/ 14. 05. 2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 451 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояванe, при граници: ПИ № 16078.501.284, ПИ № 16078.501.281, ПИ № 16078.501.314 и ПИ № 16078.501.286, при начална тръжна цена 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС.

Данъчната оценка на недвижимия имот съгласно удостоверение изх. № 1042 от 14. 09. 2021 г. издадено от МДТ при община Бяла е в размер на 1 131.11 /хиляда сто тридесет и един лева и единадесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот, определена от лицензиран оценител „Велинов консулт” ЕООД - гр. Варна / притежаващ сертификат рег. № 901700016/ 15. 12. 2015 г./ е в размер на 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 191Дата: 16.09.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация