#   Профил на купувача
Обществена поръка с предмет:
Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – път VAR 2071 /Попович – Дюлино”/
Вид: Открита процедура по чл. 14 ал.3 от ЗОП /опростени правила/
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0011
 
Електронно досие:
19.12.2014
Плащания по договор с „ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД рег. № 20 -120/13.11.2014 г.
18.12.2014
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение
Гаранцията за изпълнение на „ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД по договор рег. № 20 -120/13.11.2014 г. в размер на 560,00 / Петстотин и шестдесет/ лева е освободена на 18.12.2014 г, поради изпълнението на договора.
18.12.2014
Информация за изпълнен договор
Договорът е изпълнен в пълен обем и окончателно разплатен на 17.12.2014 г.
14.11.2014
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие
Гаранциите за участие на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД и „ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД са освободени на 14.11.2014 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за изпълнение - рег. № 20 -120/13.11.2014 г.
14.11.2014
Договор за изпълнение 20-120 / 13.11.2014 г.
14.10.2014
Решение за класиране на участниците
14.10.2014
Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите
07.10.2014
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – път VAR 2071 /Попович – Дюлино”/, Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 10.10.2014 г. от 13:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 -511 от 07.10.2014 г. на Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Бяла.
07.10.2014
Протокол №1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 511 от 07.10.2014 г. на Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
09.08.2014
Документация
09.08.2014
Решение
09.08.2014
Обявление за обществена поръчка

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация