#   Профил на купувача
Обществена поръка с предмет:
Организиране и провеждане на обучения на служители на Община Бяла по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности” и Обособена позиция №2 „Обучение по английски език”- по проект: „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14., Договор за безвъзмездна помощ №М13-22-42/29.07.2014 г.
Вид: Открита процедура по чл. 14 ал.3 от ЗОП /опростени правила/
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0012
 
Електронно досие:
28.08.2015
Гаранция за изпълнение
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 – 77/13.05.2015 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 – 77/13.05.2015 г. на „ЕВРИКА 3М“ ЕООД - за Обособена позиция №2 „Обучение по английски език” е освободена на 28.08.2015 г. – Заповед № РД 0700 - 459/28.08.2015г. на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 9, ал. 2 от Договор рег. № 20 – 77/13.05.2015 г. , поради изпълнение на задълженията по договора (Приемо - предавателен протокол от 22.07.2015 г.). .
28.08.2015
Гаранция за изпълнение
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 – 76/13.05.2015 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 – 76/13.05.2015 г. на ДЗЗД „ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ“ - за Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности”е освободена на 28.08.2015 г. – Заповед № РД 0700 – 460/28.08.2015г. на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 9, ал. 2 от Договор рег. № 20 – 76/13.05.2015 г. , поради изпълнение на задълженията по договора (Констативен протокол от 22.07.2015 г.). .
13.05.2015
Гаранция за участие
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие за Обособена позиция №2 „Обучение по английски език” Гаранцията за участие на „ЕВРИКА 3М“ ЕООД е освободена на 13.05.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за изпълнение с рег. № 20 -77/13.05.2015г.
13.05.2015
Гаранции за участие
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие за Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности” Гаранциите за участие на ДЗЗД „ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ“ е освободена на 13.05.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за изпълнение с рег. № 20 -76/13.05.2015г.
13.05.2015
Информация за сключени договори
13.05.2015
Договор за възлагане на обществена поръчка рег. № 20-77/13.05.2015г. за Обособена позиция №2 „Обучение по английски език”
13.05.2015
Договор за възлагане на обществена поръчка рег. № 20-76/13.05.2015 г. за Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности”
21.04.2015
Гаранции за участие
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие за Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности” Гаранциите за участие на отстранените участници: 1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС – ПРЕМИЕР“ 2. ДЗЗД „БЕНЧМАРК - ВиВ“ 3. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРАТЕГМА - ВИАТЕРА“ 4. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФИКОН – БЯЛА 2014“ 5. ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ“ 6. ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕНОМИКС“ БГ 7. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРАЙМ ПИРИНТУРИСТ“ 8. „Е – ТУРС“ ООД са освободени на 21.04.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 0700 – 104 от 01.04.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител.
20.04.2015
Гаранции за участие
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие за Обособена позиция № 2 „Обучение по английски език” Гаранциите за участие на отстранените участници: ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФИКОН – БЯЛА 2014“, „Е – ТУРС“ ООД, „АСАП“ ЕООД и „СИГМА – 2000 – ФАРОС“ ООД са освободени на 20.04.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 0700 – 105 от 01.04.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител.
02.04.2015
Решение за класиране и избор на изпълнител №РД 0700 - 105/01.04.2015 г. за Обособена позиция №2 „Обучение по английски език”
02.04.2015
Решение за класиране и избор на изпълнител №РД 0700 - 104/01.04.2015 г. за Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности”
02.04.2015
Протокол № 3 от разглеждане и оценка на ценовите оферти и комплексна оценка на офертите на допуснатите участници
12.03.2015
Протокол 2
12.03.2015
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители на Община Бяла по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности” и Обособена позиция №2 „Обучение по английски език”- по проект: „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14., Договор за безвъзмездна помощ №М13-22-42/29.07.2014 г. , Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 23.03.2015 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 662 от 16.12.2014г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
27.01.2015
Протокол 1
09.12.2014
Разяснения по документацията
17.11.2014
Решение
17.11.2014
Документация
17.11.2014
Обявление за обществена поръчка

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация