#   Профил на купувача
Обществена поръка с предмет:
Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла
Вид: Открита процедура по чл. 14 ал.1 от ЗОП
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0001
 
Електронно досие:
29.12.2015
Освобождаване на гаранция за изпълнение
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20-2/12.01.2015 г Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20-2/12.01.2015 г на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД в размер на 18 753,42 /Осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и три лева и четиридесет и две стотинки/ лева е освободена на 29.12.2015 г. (Заповед № РД 0700 – 661/29.12.2015г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 11, ал. 5 от Договор рег. № 20 – 2/12.01.2015 г. , поради изпълнение на задълженията по договора (Приемо-предавателен протокол от 14.09.2015г.).
12.01.2015
Договор за възлагане на обществена поръчка рег. № 20- 2/12.01.2015 г. и Обявление за възложена поръчка
12.01.2015
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие
Гаранцията за участие на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД в размер на 7 000,00 лева е освободена на 12.01.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за изпълнение рег. № 20 -2/12.01.2015 г.
06.01.2015
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие
Гаранциите за участие на отстранените участници „ВЕРТИКАЛ 1” ЕООД и „ПАНОВ“ ЕООД в размер на 7 000,00 лева са освободени на 06.01.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане срока на обжалване на Решение № РД 0700 – 664/17.12.2014 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител.
17.12.2014
Решение №РД 0700-664/17.12.2014 г. за определяне на изпълнител
17.12.2014
Протокол № 3 от дейността на комисия от разглеждането и оценката на ценовите оферти в плик № 3 комплексна оценка на допуснатите участници след влязло в сила Решение № 922/10.07.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (потвърдено с Решение № 14263 от 28.11.2014 г. ва Върховен административен съд), с което е отменено Решение № 235 от 28.05.2014 г. на Заместник – кмета на Община Бяла за избор на изпълнител.
12.12.2014
Протокол от дейността на комисия за оценка на технически оферти след влязло в сила Решение № 922/10.07.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (потвърдено с Решение № 14263 от 28.11.2014 г. ва Върховен административен съд), с което е отменено Решение № 235 от 28.05.2014 г. на Заместник – кмета на Община Бяла за избор на изпълнител
12.12.2014
Съобщение за отваряне на ценови оферти
С настоящето уведомяваме заинтересованите лица, че заседанието на комисията, определена със Заповед № РД 07 00 110 от 17.03.2014 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла”, чийто срок е удължен със Заповед № РД 07 00 631 от 02.12.2014 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла на което ще бъдат отворени пликовете с ценовите оферти на допуснатите кандидати след влязло в сила Решение № 922/10.07.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (потвърдено с Решение № 14263 от 28.11.2014 г. ва Върховен административен съд), с което е отменено Решение № 235 от 28.05.2014 г. на Заместник – кмета на Община Бяла за избор на изпълнител ще се състои на 17.12.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация, находяща се на ул. „Андрей Премянов” № 29 в гр. Бяла, Област Варна

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация