#   План-сметка ТБО
дата име тип KB
15.11.2022 г. Проект на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2023 година. 3017.28
31.10.2022 г. Заповед № РД 07 00-814/31.10.2022 г. за определяне границите на районите, в които се организира събирането и извозването на отпадъците, видът на услугите и честотата на извозването 1194.8
29.12.2021 г. Решение 37-303 на ОбС Бяла за одобряване на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2022 година. 2045.02
18.11.2021 г. Проект на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2022 година. 2564.27
16.11.2020 г. Проект на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2021 година. 41.5
15.02.2021 г. Решение 56-343 на ОбС Бяла за определяне на размера на такса за битови отпадъци на Община Бяла, считано от 01.01.2019 г. 4114.22
15.02.2021 г. План - сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци по чл. 66 от ЗМДТ за 2021 година. 18.16
15.02.2021 г. Събрани и третирани битови отпадъци за 2020 год., съгласно чл. 71б от ЗМДТ, т. 4. 10.91
15.02.2021 г. Информация за изпълнението на план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 година. 41

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация