ОБА11 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава, членка на ЕС;
   3. Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   4. Справка по образец за професионалната езикова квалификация на персонала в обекта;
   5. Копие на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата по чл.121, ал.5;
   6. Формуляр по образец за определяне на категорията;
   7. Копие на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   8. Документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за ЗХР разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
   9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3;

   Забележка:
   Преди предоставяне на административната услуга се извършва служебна проверка за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси на заявителя.
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца
 • Такса(лв):
  • За категоризиране на заведения за хранене и развлечение / самостоятелни или прилежащи към места за настаняване/ - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и барове:

   а) до 20 места за сядане – 150 лв.
   б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
   в) от 51 до 100 места за сядане - 500 лв.
   г) от 101 до 150 места за сядане - 800 лв.
   д) от 151 до 250 места за сядане - 1 200 лв.
   е) от 251 до 300 места за сядане - 1 400 лв.
   ж) над 300 места за сядане - 2 000 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА11

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация