ОБА11 2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, т. 1
 • Нужни документи:
  • 1. За категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
   - заявление по образец;
   - декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава, членка на ЕС;
   - декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   - справка по образец за професионалната езикова квалификация на персонала в обекта;
   - копие на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата по чл.121, ал.5;
   - формуляр по образец за определяне на категорията;
   - копие на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   - документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за ЗХР разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3.

   2. За категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   - заявление по образец;
   - декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава, членка на ЕС;
   - декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   - справка по образец за професионалната езикова квалификация на персонала в обекта;
   - копие на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата по чл.121, ал.5;
   - формуляр по образец за определяне на категорията;
   - копие на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   - документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за ЗХР разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3.

   3. За категоризация на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги:
   - заявление по образец;
   - формуляр по образец за определяне на категорията;
   - копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

   Забележка: Преди предоставяне на административната услуга се извършва служебна проверка за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси на заявителя.
 • Срок за предоставяне:
  • до 3 месеца
 • Такса(лв):
  • 1. За категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
   а) до 30 стаи – 400 лв.
   б) от 31 до 150 стаи – 1 000 лв.
   в) от 151 до 300 стаи - 1 800 лв.
   г) от 301 до 500 стаи – 2 500 лв.
   д) над 500 стаи – 4 500 лв.

   2. За категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   а) до 20 стаи – 200 лв.
   б) от 21 до 40 стаи – 350 лв.
   в) от 41 до 60 стаи - 740 лв.
   г) от 61 до 100 стаи – 1 200 лв.
   д) над 100 стаи – 3 500 лв.

   3. За категоризиране на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
   а) къщи за гости за едно легло – 20 лв. на легло;
   б) бунгала за едно легло – 16 лв. на легло;
   в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг 10 лв. на брой;
   г) за място за палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА11

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация