ОБА3 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 2
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Удостоверение за наследници при необходимост;
   4. Списък на заинтересуваните собственици, засегнати от изменението -име и адрес;
   5. Скица-проект, отразяваща исканото изменение, изготвена от лицензиран геодезист по ЗКИР с координати на точките и запис на магнитен носител в цифров вид;
   6. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 работни дни
 • Такса(лв):
  • 20.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация