#  Структура
Администрация Структура Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Регистър по чл. 18, ал.1 от ЗПУКИ
Структура и обща численост на Общинска администрация Бяла, одобрена с Решение № 37-299/21.12.2021 г. на ОбС гр. Бяла, изменена с Решение на ОбС-Бяла № 7-48/22.02.2024 г.

Обща численост на персонала: 42 щ. бройки

Изборни длъжности и органи по чл. 19 от закона за администрацията и техните заместници7 щ.бр.
Кмет на община1
Заместник-кмет2
Кметове на кметства3
Кметски наместници1
Общинска администрация Бяла35 щ.бр.
Пряко подчинени на кмета на общината8 щ.бр.
Секретар на община1
Гл. архитект1
Служител по сигурността на информацията1
Финансов контрольор1
Ръководител вътрешен одит1
Вътрешен одитор1
Главен счетоводител1
Юрисконсулт1
Обща администрация12 щ.бр.
Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно обслужване” (КАПИО)12
Специализирана администрация15 щ.бр.
Дирекция „Регионално развитие, архитектура, благоустрояване и околна среда“ (РРАБОС) 7
Дирекция „Ивестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“ (ИПТКМДС)8

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация