#   Обяви
24.01.2023 Проект на „Таблицата на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“ и „ Таблицата на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън услугите в „Регистъра на услугите“ “, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла.
ОТНОСНО : Проект на „ Таблицата на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“ и „Таблицата на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън услугите в „Регистъра на услугите“ “, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-mаil адрес: [email protected]


ДОКЛАД
ОТ
Инж. ПЕНЬО КРАСИМИРОВ НЕНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по–високият по степен акт. В тази връзка и на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинския съвет е приел Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла и „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ съобразена със списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), като неразделна част от нея.
С постановление № 14 на МС от 22.01.2016г. е приета Наредба за Административния регистър, в ПЗР на постановлението е приет § 4, съгласно който в чл.17, ал. 1 на Наредбата за административното обслужване думите „ със списъка списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)“ се заменят със „Регистъра на услугите“, предвид което представям на Вашето внимание Проект на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла.
Причините, които налагат изработването на Проекта за нови такси са свързани с приемането на допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) с нов член 147а, което е публикувано в ДВ, брой 16 от 23.02.2021г. Съгласно нововъведената процедура при промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сграда без извършване на строителни и монтажни работи се издава разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината. За тези промени не се изисква одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешение за строеж. Но искането за издаване на разрешение за промяна на предназначението следва да бъде придружено от доказателства, че:
• са спазени изискванията на чл.38 или 39 от ЗУТ;
• не се нарушават правилата и нормативите за застрояване и
• са представени положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение.
Важни са промените, с които се разширява обхватът на строежите, за които разрешение за строеж се издава, без да се изискват и одобряват инвестиционни проекти (относно чл.147 от ЗУТ), както и строежите, които могат да бъдат изпълнявани без издадено разрешение за строеж.
Новоприетата процедура по чл.147а е положителна стъпка за облекчаване на разрешителните режими в строителството, без това да е в нарушение на интересите на заинтересованите страни или на действащите нормативни актове, касаещи безопасното ползване на новосъздадените обекти.
Също така с едно от последните изменения на ЗУТ обнародвано в ДВ, бр. 16 от 2021 г. бе създаден нов чл. 56а, позволяващ „Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти - публична общинска собственост, да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи - открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината.“
В момента в „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ към Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла не фигурира такъв вид такси за административна услуга - Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи с уникален идентификатор в ИИСДА – 3179 и административна услуга - Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи с уникален идентификатор в ИИСДА – 3205, което налага нейното допълнение.
Мотивите за приемане на Проекта на „ Таблицата на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла са следните:
Местните такси формират голяма част от собствените приходи на общината и по своята същност са финансови вземания за извършване на услуга или за предоставена възможност за получаване на услуга. Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Видовете местни такси са регламентирани в Закона за местните данъци и такси и са над 15 като брой.
Освен това, е необходимо да се въведат още услуги, чрез които ще се подобри ефективността на работата на експертите по устройство на територията към Община Бяла, като например: Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет с уникален идентификатор в ИИСДА - 2519; Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве с уникален идентификатор в ИИСДА - 2667; Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж с уникален идентификатор в ИИСДА - 2956 и няколко безплатни Административни услуги в областта на „Местните данъци и такси”ОБА13, както следва: Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък с уникален идентификатор в ИИСДА – 9415, Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти с уникален идентификатор в ИИСДА – 9401, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона с уникален идентификатор в ИИСДА – 9402, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона с уникален идентификатор в ИИСДА – 9403, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство с уникален идентификатор в ИИСДА – 9404, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство с уникален идентификатор в ИИСДА – 9405, Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж с уникален идентификатор
в ИИСДА – 9406, Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение с уникален идентификатор в ИИСДА – 9407, Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества с уникален идентификатор в ИИСДА – 9408, Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата с уникален идентификатор в ИИСДА – 9409, Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване с уникален идентификатор в ИИСДА – 9410, Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ с уникален идентификатор в ИИСДА – 9411, Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък с уникален идентификатор в ИИСДА – 9412, Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК с уникален идентификатор в ИИСДА – 9413, Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници с уникален идентификатор в ИИСДА – 9414, Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения с уникален идентификатор в ИИСДА – 2834. Също така е необходимо да се въведат нови такси и цени за ползване на общинска собственост, като цена за ползване на конферентна зала в спортен комплекс „Черноморец“ – гр. Бяла, цена за ползване на общински багер, цена за ползване на общински бус, цена за ползване на общинска автовишка както и да се актуализират някой от вече приетите такси по „ Таблицата на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън услугите в „Регистъра на услугите““, която също е неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла. По този начин се увеличава и броят на предлаганите услуги от Община Бяла, с което в по-голяма степен ще се улеснят гражданите. Основните принципи при определяне размера на таксите са: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на услугите и повишаване на качеството им, постигане на по-голяма справедливост, поради заедно с въвеждането на новите услуги се въвеждат и необходимите такси, които ще се дължат от гражданите.
Основната цел, която се преследва с предложения проект е да се създадат условия за разширяване на предлаганата услуга и повишаване на нейното качество.
Целите, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати, са свързани с усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община Бяла и по-конкретно на материята, отнасяща се до устройство на територията.
Настоящият проект също така цели да обезпечи разходите, които се извършват от администрацията на Община Бяла за предоставяне на посочените по-горе услуги.
Това ще доведе в цялост да бъдат уредени обществените отношения от местно значение и увеличаване приходите в общинския бюджет.
Също така Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства. Местната власт като цяло има също така редица отговорности и задължения, в т.ч.:
- Развитие на територията като среда за живота на човека;
- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление, електронни и други комуникации;
- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);
- Грижи за хората от третата възраст;
- Грижи за хората в неравностойно положение;
- Осигуряване на устойчива градска среда и други.
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс. В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности, т.е. в случая приходите от такси трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения /като се включи и инфлацията/. Местните разходи за поддръжка на общинската инфраструктура преди всичко на тротоарите и уличните платна, по които се издават разрешения за поставяне се увеличават поради увеличението на минималната работна заплата, повишаването на цените на горивата и др. консумативи. По тази причина приходите постъпили за 2019 г., 2020, 2021 и 2022 от различни такси за ползване на тротоари и улични платна общинска собственост не покриха извършените разходи по задължения и отговорности на местната власт, в това число и пълните разходи по предоставяне на услугите.
Считам, че размера на таксите за ползване на тротоари, площади, улични, платна и терени за търговска дейност на открито, за ползване на места върху които са организирани панаири, събори и празници – общинска собственост следва също плавно да бъдат увеличени.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива са:
➢ Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до предлаганите местни услуги и техните такси и цени.
➢ Възстановяване на пълните разходи на Община Бяла по предоставяните услуги.
➢ Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
➢ Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
➢ Яснота и пълнота на подзаконовата нормативна уредба при определянето и дължимостта на местните такси и цени на услуги.
➢ Увеличаване на приходите в бюджета на Община Бяла от събраните такси, свързани с административно-техническите услуги „Устройство на територията“.
Финансовите и други средства, необходими за прилагане на предложения проект няма да са свързани с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на „ Таблицата на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“ и „ Таблицата на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън и услугите в „Регистъра на услугите“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла е подзаконов нормативен акт, издаван от Общински съвет – гр. Бяла в рамките на неговата компетентност, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Воден от горното, предлагам проект на „ Таблицата на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“ и „ Таблицата на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън и услугите в „Регистъра на услугите“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, допълнени само с такси за административни услуги - Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи с уникален идентификатор в ИИСДА - 3179; Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска
собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи с уникален идентификатор в ИИСДА - 3205; Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет с уникален идентификатор в ИИСДА - 2519; Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве с уникален идентификатор в ИИСДА - 2667; Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж с уникален идентификатор в ИИСДА – 2956, няколко безплатни Административни услуги в областта на „Местните данъци и такси”ОБА13, както следва: Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък с уникален идентификатор в ИИСДА – 9415, Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти с уникален идентификатор в ИИСДА – 9401, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона с уникален идентификатор в ИИСДА – 9402, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона с уникален идентификатор в ИИСДА – 9403, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство с уникален идентификатор в ИИСДА – 9404, Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство с уникален идентификатор в ИИСДА – 9405, Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж с уникален идентификатор в ИИСДА – 9406, Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение с уникален идентификатор в ИИСДА – 9407, Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества с уникален идентификатор в ИИСДА – 9408, Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата с уникален идентификатор в ИИСДА – 9409, Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване с уникален идентификатор в ИИСДА – 9410, Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ с уникален идентификатор в ИИСДА – 9411, Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък с уникален идентификатор в ИИСДА – 9412, Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК с уникален идентификатор в ИИСДА – 9413, Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници с уникален идентификатор в ИИСДА – 9414, Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения с уникален идентификатор в ИИСДА – 2834 и цени за ползване на общинска собственост - цена за ползване на конферентна зала в спортен комплекс „Черноморец“ – гр. Бяла, цена за ползване на общински багер, цена за ползване на общински бус и цена за ползване на общинска автовишка.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложеното на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗМДТ, във връзка, чл. 76, ал.3 и чл.77 във връзка с чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, предлагам проект на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“ и „ Таблица на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън услугите в „Регистъра на услугите“, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, а именно :ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:
1. ПРИЕМА така предложения проект на „ Таблица на таксите и цените за административните услуги“ съобразена с наименованията на услугите в „Регистъра на услугите“ неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла
2. ПРИЕМА така предложения проект на „ Таблицата на таксите и цените за ползване на общинска собственост и услуги извън услугите в „Регистъра на услугите“ “, неразделна част от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация