#   Наредби и документи
Наредби Правилници Вътрешни правила Програми Планове Други
име тип KB
1Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бяла, изм. и доп. с Решение на ОбС-Бяла № 60-375/14.03.2019 г.
/публикувано на: 01.04.2019 г./
doc144
2Наредба за концесиите, приета с Реш. на ОбС-Бяла № 36-499/08.12.2005 г.
/публикувано на: 11.07.2008 г./
doc123
3Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Бяла, приета с Решение на ОбС-Бяла № 22-158/22.12.2020 г.
/публикувано на: 23.06.2022 г./
pdf4455
4Наредба за определяне размера на местните данъци, изм. и доп. с Решение на Обс-Бяла № 15-107/30.07.2020 г.
/публикувано на: 10.09.2020 г./
pdf14885
5Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла, изм. и доп. с Решение на ОбС-Бяла № 56-463/28.02.2023 г.
/публикувано на: 16.03.2023 г./
pdf3830
6Наредба за организацията на движението на територията на община Бяла, област Варна, изм. с Решение на ОбС-Бяла № 43-350/19.05.2022 г.
/публикувано на: 23.06.2022 г./
pdf1269
7Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Бяла, приета с Решение на ОбС-Бяла № 8-58/12.03.2020 г.
/публикувано на: 23.03.2020 г./
pdf2357
8Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бяла, област Варна, приета с Решение на ОбС-Бяла № 11-134/27.03.2008 г.
/публикувано на: 22.06.2016 г./
pdf3913
9Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бяла по чл.225а, ал.3 от ЗУТ, приета с Решение на Обс-Бяла № 73-390/17.04.2015 г.
/публикувано на: 07.05.2015 г./
pdf3873
10Наредба за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно - информационни елементи на територията на Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на ОбС-Бяла № 15-108/30.07.2020 г.
/публикувано на: 10.09.2020 г./
pdf6825
11Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Бяла, изм. с Решение на ОбС-Бяла № 50-262/28.06.2018 г.
/публикувано на: 13.07.2018 г./
doc80
12Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изм. и доп. с Решение № 47-376/02.08.2022 г.
/публикувано на: 05.06.2023 г./
pdf7742
13Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Бяла, област Варна, изм. с Решение на ОбС-Бяла № 21-112/29.09.2016 г.
/публикувано на: 14.10.2016 г./
doc149
14Наредба за рекламната дейност на територията на община Бяла, област Варна, посл. изм.с Решение на ОбС-Бяла №21-114/29.09.2016 г.
/публикувано на: 11.09.2017 г./
doc121
15Наредба за управление на общинските пътища, действаща на територията на община Бяла, област Варна, посл. изм. с Решение на ОбС-Бяла № 38-184/17.07.2017 г.
/публикувано на: 21.07.2017 г./
pdf453
16Наредба за управление на общинския дълг в Община Бяла, област Варна, изм. и доп. с Решение на ОбС-Бяла № 21-110/29.09.2016 г.
/публикувано на: 11.10.2016 г./
doc68
17Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област Варна, изм. с Решение на ОбС-Бяла № 71-443/10.09.2019 г.
/публикувано на: 02.10.2019 г./
pdf7437
18Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Бяла, приета с Решение на ОбС-Бяла № 26 – 131/29.12.2016 г.
/публикувано на: 20.07.2017 г./
pdf697
19Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла - изм. и доп. с Решение на ОбС - Бяла № 32-252/19.08.21 г.
/публикувано на: 30.08.2021 г./
pdf14258
20Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла, приета с Реш. на ОбС-Бяла № 43-351/19.05.2022 г.
/публикувано на: 23.06.2022 г./
pdf5474
21Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество, изм. и доп. с Решение на ОбС-Бяла № 27-212/22.04.2021 г.
/публикувано на: 19.05.2021 г./
pdf9348
22Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Бяла, приета с Реш. на ОбС-Бяла № 7-52/27.02.2020 г.
/публикувано на: 09.03.2020 г./
pdf3681
23Наредба №1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на община Бяла, изм. с Решение на ОбС-Бяла № 63-514/ 31.08.2023 г.
/публикувано на: 04.09.2023 г./
doc161

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация