#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 85 решения

 
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
протокол № 38 от 27.01.2022, намерени решения: 8, download file, 222 KB
 
НомерНакратко
38-306 Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ .
38-307 Прекратяване на съсобствеността между Община Бяла, Област Варна и ,,РЕТУС“ ЕООД, чрез извършването на продажба на частта частна общинска собственост по АОС № 1699 от 07.12.2021 г..
38-308 Годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла.
38-309 Промяна в числеността на персонала на другите дейности към Общината.
38-310 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 07598.302.390 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Варна.
38-311 Отчет за изпълнение.
38-312 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Бяла, Област Варна за 2022 г.
38-313 План за действие на Община Бяла за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г..
протокол № 39 от 24.02.2022, намерени решения: 11, download file, 204 KB
 
НомерНакратко
39-314 Отчет на изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Бяла
39-315 Продажба на земеделски земи в землището на село Горица
39-316 Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства за командировачни пари от кмета на Община Бяла и председателя на ОбС Бяла
39-317 Отпускане на еднократна финансова помощ
39-318 Актуализиране на плана за бюджета към 31.12.2021г.
39-319 Поемане на ангажименти за извършване на разходи за субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за междуселищни пътнически превози по нерентабилна автобусна линия гр. Бяла – с. Горица – с. Господиново – с. Д
39-320 Сключване на тристранно споразумение за извършване на неотложен текущ ремонт
39-321 Осигуряване на временен безлихвен заем за авансово финансиране на проект "Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура
39-322 Програма за развитие на туризма, като част от Плана за интегрирано развитие на община Бяла за периода 2021 – 2027 г.
39-323 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ ,,Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор МДР_ИП_01-78/20.07.2021г.
39-324 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ ,,Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор МДР_ИП_01-78/20.07.2021г.
протокол № 43 от 19.05.2022, намерени решения: 16, download file, 384 KB
 
НомерНакратко
43-340 Изменение на Решение № 42 – 338 от 12.04.2022 г.
43-341 актуализиране на плана на бюджета за 2022 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла
43-342 Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение.
43-343 Отпускане на еднократна финансова помощ
43-344 Допълнение на План за интегрирано развитие на община Бяла за периода 2021 – 2027 г..
43-345 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда
43-346 Определяне на представител от Община Бяла за изготвяне на областна здравна карта.
43-347 Актуализиране на капиталовия списък към бюджета на Община Бяла за 2022 г.
43–348 Предложение за съвместна дейност в обществен интерес чрез финансова подкрепа на Община Бяла.
43–349 Приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките и средствата от Европейския съюз; Годишен отчет за чуждите средства за 2021 г.; Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г.
43–350 Проект за изменение и допълнение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на община Бяла
43–351 Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бяла.
43–352 Определяне на представител от Община Бяла за изготвяне на Национална аптечна карта.
43–353 Промяна в числеността на персонала на другите дейности към Общинат
43–354 Проект за изменение и допълнение на правилник за организация на работата в Рибарско пристанище ,,Чайка“ и Яхтен терминал ,,Св. Атанас“ гр. Бяла
43–355 Залагане на допълнителни средства в капиталовата програма в бюджета на Община Бяла за 2022 г.
протокол № 45 от 30.06.2022, намерени решения: 16, download file, 355 KB
 
НомерНакратко
45-357 Разглеждане на писмо с Вх. № 51/ 11.04.2022 г., относно препис – извлечение от протокол от проведено Общо събрание на Апелативен съд – Варна
45-358 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда.
45-359 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда.
45-360 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда.
45-361 Нуждата от получаване на имена на улиците в с. Горица
45-362 Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла, Област Варна за периода 2021 – 2025 година.
45-363 Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Бяла, Област Варна за периода 2021 – 2028 година.
45-364 Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла, Област Варна (2020 – 2027 г.).
45-365 Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от домашен социален патронаж в Община Бяла.
45-366 Актуализиране на плана на бюджета за 2022 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на Община Бяла, Област Варна, чрез вътрешни компенсирани промени.
45-367 Актуализиране на плана на бюджета за 2022 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на Община Бяла, Област Варна.
45-368 Актуализиране на плана на бюджета за 2022 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на Община Бяла, Област Варна, чрез вътрешни компенсирани промени.
45-369 Даване на съгласие за предоставянето на имоти – публична държавна собственост за управление на Община Бяла.
45-370 Обявяването за частна общинска собственост на част от имот публична общинска собственост, престанал да има предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.
45-371 Актуализиране на плана на бюджета за 2022 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на Община Бяла, Област Варна, чрез вътрешни компенсирани промени.
45-372 Промяна в числеността на персонала на другите дейности към Общината.
протокол № 47 от 02.08.2022, намерени решения: 16, download file, 293 KB
 
НомерНакратко
47-375 Избор на трима съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна
47-376 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
47-377 Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства за командировъчни пари от Кмета на Община Бяла и Председателя на Общински съвет гр. Бяла.
47-378 Изменение и допълнение на списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи през 2022 година.
47-379 Прехвърляне във фонд ,,Продажби“ на общинско жилище, находящо се в многофамилна жилищна сграда.
47-380 Включване на ПГ ССТ – гр. Бяла в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2022/ 2023 г..
47-381 Включване на Основно училище ,,Отец Паисий“ – гр. Бяла в актуализирания списък на средищните училища в Република България за учебната 2022/ 2023 г.
47-382 Искане за издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ „Земеделие”.
47-383 Актуализиране на плана на бюджета за 2022 г., във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла.
47-384 Актуализиране на плана на бюджета за 2022 г. в местни дейности чрез вътрешни компенсирани промени.
47-385 Актуализиране на плана на бюджета за 2022 г., във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла.
47-386 Промяна в наименованието на обект в капиталовия списък към бюджета на Община Бяла за 2022г.
47-387 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда.
47-388 Приемане на решение за именуване на улиците в с. Горица, община Бяла, област Варна.
47-389 Отпускане на еднократна финансова помощ.
47-390 Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот в землището на гр. Бяла.

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация