#  Решения
Членове Комисии Документи Покани за заседания Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 81 решения

 
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
протокол № 55 от 19.01.2023, намерени решения: 8, download file, 180 KB
 
НомерНакратко
55-446 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, с площ от 250.00 кв. м
55-447 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, приета с реш. №16-117/06.08.20г. на ОбС Бяла, последно изменена с реш. №24-181/18.02.21г.
55-448 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Бяла, Област Варна за 2023 г.
55-449 Общинско сътрудничество за споделяне на услуга ,,Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо – глухи лица от общинската администрация“
55-450 Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства за командировъчни пари от Кмета на Община Бяла и Председателя на Общински съвет – Бяла
55-451 Започване на процедура по именуване на улиците в с. Господиново и с. Попович, община Бяла, област Варна
55-452 Отмяна на решение № 51 - 421/ 08. 11. 2022 г. на Общински съвет – Бяла
55-453 Сключване на договор с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за реализирането на проект с наименование: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Горица“
протокол № 56 от 28.02.2023, намерени решения: 14, download file, 641 KB
 
НомерНакратко
56– 454 Допускане изработване на Подробен устройствен план.
56– 455 Отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Бяла за 2022 г.
56– 456 Изменение на решение № 41-329/ 31.03.2022 г. на Общински съвет – Бяла.
56– 457 Изменение на решение № 41-330/ 31.03.2022 г. на Общински съвет – Бяла.
56– 458 Одобряване на подробен устройствен план.
56– 459 Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Бяла.
56– 460 Приемане на „Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Бяла за периода 2023 – 2026 г.“.
56– 461 Допускане изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване.
56– 462 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла за 2023 г.
56– 463 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла.
56– 464 Бюджетните разплащания на Община Бяла през 2023 година до приемане на бюджета на Община Бяла за 2023 г.
56– 465 Приемане на Културен календар на Община Бяла за 2023 година и Спортен календар за Бяла – Европейски малък град на спорта за 2023 година.
56– 466 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна, приета с реш. № 16-117/06.08.2020 г. на ОбС-Бяла, последно изменена с реш. № 24-181/18.02.2021 г.
56– 467 Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи.
протокол № 57 от 06.04.2023, намерени решения: 17, download file, 313 KB
 
НомерНакратко
55-474 Прекратяване на съсобствеността между Община Бяла, Област Варна и Сашка Козарева, чрез извършването на продажба на частта частна общинска собственост по АОС № 2017 от 09.03.2023 г
57-468 Безвъзмездно предоставяне на помещения, публична общинска собственост за нуждите на Участък пожарна безопасност и защита на населението – гр. Бяла;
57-469 Бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 година в частта местни дейности на Община Бяла, Област Варна
57-470 Актуализация на плана на бюджета към 31.12.2022 г. на Община Бяла
57-471 Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
57-472 Прекратяване на съсобствеността между Община Бяла, Област Варна и Живко Александров Александров, чрез извършването на продажба на частта частна общинска собственост по АОС № 2019 от 09.03.2023 г
57-473 Прекратяване на съсобствеността между Община Бяла, Област Варна и Румен Москоянов и Стефан Москоянов, чрез извършването на продажба на частта частна общинска собственост по АОС № 2018 от 09.03.2023 г.;
57-475 Учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 60.00 кв.м. в имот – частна общинска собственост
57-476 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № МДР-ИП-01-108/26.05.2022г
57-477 Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Предоставяне на домакинства в община Бяла на компостери за зелени и други биоотпадъци“
57-478 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № МДР-ИП-01-108/26.05.2022
57-479 Приемане на разчети на Община Бяла за 2023 година, в условията на неприет Държавен бюджет на Република България за 2023 година
57-480 Годишен доклад за дейността на Местната комисия зя борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2022 година;
57-481 Издаване на запис на заповед от Община Бяла, Варненска област в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла“
57-482 Предоставяне на имот – общинска собственост за безвъзмездно управление с неопределен срок на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм, град Бяла, област Варна
57-483 Съгласие за провеждане на преговори за сключване на Меморандум за сътрудничество/ побратимяване между Община Бяла, Република България и Община Ниепорент, Република Полша
57-484 Съгласие за провеждане на преговори за сключване на Меморандум за сътрудничество/ побратимяване между Община Бяла, Република България и Община Блоние, Република Полша
протокол № 60 от 29.06.2023, намерени решения: 7, download file, 238 KB
 
НомерНакратко
60-498 Проект за изменение на § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла.
60-499 Изменение на Решение №57-468/ 06.04.2023 г. на Общински съвет гр. Бяла за безвъзмездно предоставяне на помещения, публична общинска собственост за нуждите на Участък пожарна безопасност и защита на населението.
60-500 Проект на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.
60-501 Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2023 г. – 2024 г.
60-502 Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 001262, местност ,,Мезарлъка“, с. Попович, община Бяла, област Варна.
60-503 Даване на съгласие Община Бяла да сключи рамков договор с „Фонд ФЛАГ” ЕАД.
60-504 Отпускане на еднократна финансова помощ.
протокол № 62 от 21.08.2023, намерени решения: 1, download file, 74 KB
 
НомерНакратко
62-513 Даване на съгласие за провеждане на публичен търг.
протокол № 63 от 31.08.2023, намерени решения: 8, download file, 212 KB
 
НомерНакратко
63-514 Протест с Вх.№85/ 18.07.2023 г. от Александър Константинов Атанасов – прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Варна против чл. 9 с всички алинеи и точки и чл. 81 от Наредба №1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на
63-515 Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства за командировъчни пари от Кмета на Община Бяла и Председателя на Общински съвет гр. Бяла;
63-516 на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 година; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2022 година; Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година и Годишен о
63-517 Приемане на Бюджета на Община Бяла за 2023 година
63-518 Запис на заповед от Община Бяла в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект „Закупуване и доставка на оборудване и материали подпомагащи дейността на рибарската общност на гр. Бяла, област Варн
63-519 Запис на заповед от Община Бяла в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по проект „Закупуване и доставка на оборудване и материали подпомагащи дейността на рибарската общност на гр. Бяла, обла
63-520 Одобряване на Подробен устройствен план – план Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 001265, местност „Мезарлъка”, с. Попович, Община Бяла, Област Варна
63-521 Съгласие за отдаване под наем на поземлен имот в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна
протокол № 64 от 26.09.2023, намерени решения: 5
 
НомерНакратко
64-522 Актуализиране на плана на бюджета за 2023 г., във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на Община Бяла, Област Варна
64-522 Одобряване на Проектобюджет за 2024 и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025-2026 година, втори етап в частта местни дейности на Община Бяла, област Варна
64-524 Кандидатстване с концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: ,,Морски региони в растеж“, по процедура BG16FFPR003-2.001 ,,Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.
64-525 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: ,,Повишаване на енергийната ефективност чрез публично – частно партньорство в Община Бяла“, пред Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility)
64-526 Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла и Кмет на кметство с. Попович

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация