#  Решения
Членове Комисии Дневен ред и материали ПК Протоколи ПК
Регистър на питанията Документи Дневен ред и материали ОбС Решения / Протоколи ОбС
г.

 
Намерени 60 решения

 
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
протокол № 5 от 11.01.2024, намерени решения: 9, download file, 195 KB
 
НомерНакратко
5-28 Одобряване на план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2024 година
5-29 Приемане на стратегия за управлението и разпореждането с общинско имущество за периода 2024-2027 година
5-30 Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на Община Бяла, област Варна за 2024 година
5-31 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла за 2024 година
5-32 Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна- общинска собственост, съгласно АОС № 2122 от 14.11.2023 г., по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
5-33 Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна- общинска собственост, съгласно АОС № 2123 от 14.11.2023 г., по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
5-34 Културен и спортен календар на Община Бяла за 2024 и определяне на награден фонд за културни и спортни прояви през 2024 година
5-35 Проект за изменение на чл. 3 от “ Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, приет с решение № 56 – 468 от 20.05.2010 г. на Общински съвет гр. Бяла
5-36 Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
протокол № 6 от 08.02.2024, намерени решения: 10, download file, 270 KB
 
НомерНакратко
6-37 Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства за командировъчни пари от Кмета на Община Бяла и Председателя на Общински съвет гр. Бяла за четвъртото тримесечие на 2023 г.;
6-38 Приемане на Бюджета на Община Бяла за 2024 година
6-39 Съгласуване на оптична кабелна линия ,,07-0807/ ТШ1-079“ за нуждите на ,,Електрон прогрес“ ЕАД на територията на Област Варна и Област Бургас и предварително съгласие за учредяване на ограничени права и сервитути върху засегнатите мери и пасища за ср
6-40 Отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Бяла за 2023 г.
6-41 Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи
6-42 Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2023 година
6-43 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: ,,Byala Beach Sports EU Fest”/ ,, Европейски фестивал на плажните спортове в Бяла“, по Програма Еразъм + към Европейска агенция за образование и култура
6-44 Отпускане на еднократни финансови помощи
6-45 Назначаване на Общинска експертна комисия по спорта (ОЕКС)
6-46 Приемане на декларация в подкрепа на рибарската общност срещу законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства
протокол № 8 от 28.03.2024, намерени решения: 11, download file, 237 KB
 
НомерНакратко
5-54 План за действие на община Бяла за приобщаване на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2024-2026 г.)
8-53 Съвместна дейност в обществен интерес чрез финансова подкрепа на Община Бяла
8-55 План за действие на община Бяла за приобщаване на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение (2024-2026 г.)
8-56 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
8-57 Приемане на дарение на недвижим имот
8-58 Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, Варна
8-59 Прехвърляне във фонд ,,Продажби“ на общинско жилище
8-60 Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г
8-61 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Модернизация на улично осветление на територията на Община Бяла, област Варна“, към Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция С4.13 „Под
8-62 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж
8-63 Изменение на Решение № 7 – 52 по протокол № 7 от 22.02.2024г. на Общински съвет – Бяла
протокол № 9 от 25.04.2024, намерени решения: 14, download file, 220 KB
 
НомерНакратко
9-64 Провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, Варна
9-65 Общинска програма за закрила на детето за 2024 година
9-66 Относно определяне на общински съветник за член на комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата, събрани по реда на процедура, утвърдена от Председателя на Държавна агенция за закрила на дете
9-67 Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект ,,Започвам работа“ – Компонент 3, програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027 година
9-68 Отчет за извършените разходи за командировки и получените средства за командировъчни пари от Кмета на Община Бяла и Председателя на Общински съвет гр. Бяла за първото тримесечие на 2024 година
9-69 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Бяла и Кметовете на кметства
9-70 Одобряване на пазарна стойност на общинско жилище
9-71 Приемане на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Бяла 2024 -2026 година
9-72 Одобряване на Общински план за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптация към изменението на климата на Община Бяла 2023 – 2030 година
9-73 Закупуване на абонаментни карти за работниците в звената към другите дейности при Община Бяла за всеки месец през 2024 г. по линията Бяла – Горица – Господиново – Дюлино – Попович – Бяла от общинската транспортна схема, утвърдена с Решение №83-639/ 2
9-74 Даване на съгласие за провеждане на преговори за сключване на Меморандум за сътрудничество/ побратимяване между Община Бяла, Република България и Община Пайония, Република Гърция
9-75 Съвместна дейност с дирекция ПБЗН
9-76 Разходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по чл. 60 от ЗУО
9-77 Даване на съгласие Общински културен институт/Музей (ОКИ) - Бяла да кандидатства пред Министерство на труда и социалната политика на РБ, в обявената конкурсна сесия за целева финансова подкрепа по програма: „Достъпна среда“ през 2024г.
протокол № 10 от 30.05.2024, намерени решения: 9, download file, 252 KB
 
НомерНакратко
10-78 Актуализирания план и касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г. и информация за сметките за средства от ЕС
10-79 Актуализиране на плана на разчета за капиталови разходи, финансиран със средства от целевата субсидия за капиталови разходи от Държавния бюджет за 2024 г.; Анастас Трендафилов даде думата на вносителя
10-80 Актуализиране на плана на бюджета за 2024 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
10-81 Протест на прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Варна
10-82 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 90.00 кв. м. в имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №445/03.11.2008 г.
10-83 Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на жилищна сграда със застроена площ от 80.00 кв. м.
10-84 Създаване на временна комисия, избиране на състав на комисията от общинска администрация, синдикати и представители на Общински съвет град БЯЛА за предприемане на действия по актуализация на местните данъци и такса за битови отпадъци по ЗМДТ
10-85 Предоставяне за безвъзмездно управление на моторно превозно средство общинска собственост на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- ВАРНА, за нуждите на ПУ – гр. Бяла
10-86 Определяне на общински съветници за членове на комисия за разглеждане на постъпилите заявления и разпределяне на средствата по програма ,,Децата на Бяла“ и общинска програма „Успешни студенти“
протокол № 11 от 12.06.2024, намерени решения: 1, download file, 66 KB
 
НомерНакратко
11-87 Отпускане на еднократна финансова помощ

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация