#   Обществени поръчки
Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на процедурите и контрол на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки
 
Дата на обявление: 26.11.2014
Вид: Договаряне без обявление
Предмет: Упражняване на авторски надзор на обект „Подобряване средата на живот в рибарската област чрез обновяване и изграждане на зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в град Бяла“
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0015електронно досие
Дата на обявление: 26.11.2014
Вид: Договаряне без обявление
Предмет: Упражняване на авторски надзор на обект „Преустройство на Дом за възрастни с физически увреждания гр.Бяла“
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0014електронно досие
Дата на обявление: 25.11.2014
Вид: Договаряне без обявление
Предмет: Изготвяне на 2 броя технически проекти за обект „Аварийно възстановяване на дъждовна канализация в кв. „Бяла – Изток“ от о.т. 619 до помпена станция в кв. 130-2 гр.Бяла“ и обект „Аварийно изграждане на дъждовна канализация за УПИ XIV, кв.39 (стадион „Черноморец“) гр.Бяла
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0013електронно досие
Дата на обявление: 17.11.2014
Вид: Открита процедура по чл. 14 ал.3 от ЗОП /опростени правила/
Предмет: Организиране и провеждане на обучения на служители на Община Бяла по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обучение по ключови компетентности” и Обособена позиция №2 „Обучение по английски език”- по проект: „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14., Договор за безвъзмездна помощ №М13-22-42/29.07.2014 г.
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0012електронно досие
Дата на обявление: 11.11.2014
Вид: Публична покана
Предмет: Изпълнение на дейности по осигуряване на публичност за реализацията на проект „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Уникален номер в АОП: 9035858електронно досие
Дата на обявление: 29.09.2014
Вид: Публична покана
Предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2014/2015 год.
Уникален номер в АОП: 9034100електронно досие
Дата на обявление: 08.09.2014
Вид: Открита процедура по чл. 14 ал.3 от ЗОП /опростени правила/
Предмет: Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – път VAR 2071 /Попович – Дюлино”/
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0011електронно досие
Дата на обявление: 03.09.2014
Вид: Договаряне без обявление
Предмет: Неотложни аварийно-възстановителни работи по техническата инфраструктура, предизвикани от поройни дъждове на територията на Община Бяла
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0010електронно досие
Дата на обявление: 17.06.2014
Вид: Открита процедура по чл. 14 ал.1 от ЗОП
Предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от гр. Бяла и населените места, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Бяла
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0007електронно досие
Дата на обявление: 20.01.2014
Вид: Открита процедура по чл. 14 ал.1 от ЗОП
Предмет: Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Културен център – гр. Бяла
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0001електронно досие
АРХИВ

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация